16. Valná hromada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 15. 12. 2006
Místo konání: Liptaň

Valná hromada mj. schválila:

 • rozpočet Mikroregionu Krnovsko na rok 2007
 • rozpočtový výhled Mikroregionu Krnovsko na rok 2008 a 2009
 • plán činnosti Mikroregionu Krnovsko na rok 2007

Valná hromada mj. projednala:

 • postup realizace projektu “Partnerstvím k prosperitě”
 • výroční zprávu o činnosti svazku obcí Mikroregionu Krnovsko za rok 2006
 • zprávu o výsledcích dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2006

15. Valná hromada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 5. 10. 2006
Místo konání: Dolní Moravice

Valná hromada mj. schválila:

 • členské příspěvky obcí Mikroregionu Krnovsko na rok 2007
 • zprávu revizní komise o kontrole hospodaření a přezkoumání roční účetní závěrky Mikroregionu Krnovsko za rok 2005

Valná hromada mj. projednala:

 • projekt firmy EKOKOM na rok 2007
 • program podpory obnovy a rozvoje venkova na rok 2007

13. Valná hromada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 22. 6. 2006
Místo konání: Janov

Valná hromada mj. schválila:

 • závěrečný účet svazku obcí Mikroregionu Krnovsko za rok 2005
 • zprávu revizní komise o kontrole hospodaření a přezkoumání roční účetní závěrky Mikroregionu Krnovsko za rok 2005
 • zprávu inventarizační komise o provedení fyzické i dokladové inventury majetku a závazků svazku obcí Mikroregionu Krnovsko sestavenou ke dni 31. 12. 2005
 • zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Krnovsko za rok 2005
 • seznam vybraných projektů MAS Rozvoj Krnovska, o.p.s., ze dne 21. 6. 2006 k jejich realizaci v rámci 3. kola programu LEADER ČR.

Valná hromada mj. projednala:

 • zprovoznění internetových stránek Mikroregionu Krnovsko v polské verzi
 • nový stavební zákon
 • nové možnosti týkající se odpadového hospodářství obcí.

12. Valná hromada Mikroregionu Krnovsko – PR

Datum konání: 30. 5. 2006
Hlasování PER ROLLAM

Valná hromada schválila:

 • přijetí dotace na projekty:
  • Obnova veřejného osvětlení obcí Mikroregionu Krnovsko – I. etapa
  • Rozšíření poradenství – rozvoj činnosti venkovského mikroregionu
  • Informační systém Mikroregionu Krnovsko
  • Komplexní řešení pro nakládání s odpady pro Mikroregion Krnovsko.

10. Valná hromada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 16. 12. 2005
Místo konání: Bohušov

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY:

Valná hromada mj. schválila:

 • členské příspěvky na rok 2006 pro členské obce Mikroregionu Krnovsko ve výši 12,- Kč na každého trvale hlášeného obyvatele k 1. 1. 2005 a jejich zaplacení na základě fakturace s termínem splatnosti 10 dnů od data vystavení faktury
 • rozpočet mikroregionu Krnovsko na rok 2006
 • volbu orgánů svazku na další období ve složení:
  předseda: Petr Šolc
  místopředsedové: Vítězslav Odložilík
  Salome Sýkorová
  správní rada: Petr Šolc
  Vítězslav Odložilík
  Salome Sýkorová
  Vlastimil Adámek
  Josef Hercig
  Marta Otisková
  Pavel Šprinz
  František Tománek
  Dagmar Válková
  revizní komise: Vlastimil Machů
  Ludmila Fojtíková
  Jindřich Galda
 • plán činnosti Mikroregionu Krnovsko na rok 2006.

Valná hromada mj. projednala:

 • výroční zprávu o činnosti svazku obcí Mikroregionu Krnovsko za rok 2005
 • informaci ke společnému projektu “Zimní olympiáda Mikroregionu Krnovsko”
 • předložení společného projektu Mikroregionu Krnovsko do 3. kola výzvy grantového schématu “Jednotný komunikační styl”
 • informaci k veletrhu REGIONTOUR 2006
 • uskutečněné aktivity za předcházející období (prezentace v časopisech “Travel in the Czech republic”, “103 premiér v ČR”, účast na jednáních k Marketingové strategii cestovního ruchu Severní Moravy a Slezska).

9. Valná hromada Mikroregionu Krnovsko – PR

Datum konání: 25. 7. 2005
HLASOVÁNÍ PER ROLLAM

Valná hromada mj. schválila:

 • závěrečný účet svazku obcí Mikroregionu Krnovsko za rok 2004
 • zprávu revizní komise o kontrole hospodaření a přezkoumání roční účetní závěrky Mikroregionu Krnovsko za rok 2004
 • zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Krnovsko za rok 2004
 • úpravu rozpočtu Mikroregionu Krnovsko na rok 2005 dle rozpočtového opatření č. 1/2005

Valná hromada neschválila:

 • poskytnutí finančních prostředků ve výši 180 000,- Kč z rozpočtu Mikroregionu Krnovsko na provoz parní lokomotivy na úseku Třemešná – Osoblaha v letní sezóně 2005
 • poskytnutí finančních příspěvků ve výši 25 000,- Kč obci Bohušov a 25 000,- Kč obci Slezské Rudoltice na propagaci oslav obcí.

8. Valná hromada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 3. 6. 2005
Místo konání: Petrovice

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY:

Valná hromada mj. schválila:

 • přijetí dotací na projekty:
  • Poradenství v oblasti rozvoje Mikroregionu Krnovsko – manažer mikroregionu
  • Zimní olympiáda Mikroregionu Krnovsko,

  které byly předloženy do programu “Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje”

 

Valná hromada mj. projednala:

 • možnost předložit společný projekt MRK do 3. kola výzvy grantového schématu “Jednotný komunikační styl”
 • zprávu o stavu účetnictví MRK k 30. 4. 2005
 • zprávu o uzavření smlouvy o nájmu NP – kanceláře Mikroregionu Krnovsko na zámku Linhartovech
 • možnost zřízení GIS v jednotlivých obcích MRK prostřednictvím odboru informatiky Města Krnova
 • zprávu o zahájení programu INTERREG IIIA ČR – PR – Fond mikroprojektů.