22. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 30. 1. 2007
Místo konání: Krnov

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

  • předložení společných projektů do Programu obnovy a rozvoje venkova MSK 2007:
    • Vzdělávání a poradenství pro rozvoj aktivit Mikroregionu Krnovsko
    • Obnova veřejného osvětlení obcí Mikroregionu Krnovsko – II. etapa

Správní rada mj. projednala:

  • závěrečná a průběžná vyúčtování projektů za rok 2006.

Plán činnosti Mikroregionu Krnovsko na rok 2007

1. Příprava projektů a žádostí o dotace na rok 2007 z národních programů a programů Moravskoslezského kraje. Prioritně půjde o projekty zaměřené na:

– přípravu projektových dokumentací a studií k realizaci projektů v období 2007 – 13
– rekonstrukce veřejného osvětlení v obcích MRK
– vybudování a modernizace autobusových čekáren
– obnova drobných sakrálních a památkových objektů, kulturních památek
– rekonstrukce, obnova a modernizace zejména víceúčelových sportovních zařízení
– propagace regionu, případně jiné projekty.

2. Příprava společných projektů předkládaných v rámci ROP NUTS II Moravskoslezsko:

– estetické zlepšení veřejných prostranství, zeleně a dalších prvků venkovského dědictví s důrazem na doplnění mobiliáře a obnovu a rekonstrukci dětských hřišť v obcích MRK
– podpora budování doprovodné dopravní infrastruktury v mikroregionu – dopravní značení.

3. Zahájení realizace projektu „Komplexní řešení pro nakládání s odpady pro MRK“.

4. Zajištění aktivní participace zástupců MRK při prosazování záměru na zpracování projektových dokumentací pro velké strategické projekty Mikroregionu Krnovsko v rámci programu Moravskoslezského kraje „Partnerstvím k prosperitě“.

5. Aktualizace Strategického plánu rozvoje Mikroregionu Krnovsko pro období 2007 – 13, zejména části „akční plány“.

6. Podpora spolupráce soukromého a veřejného sektoru v Mikroregionu Krnovsko – společná setkání.

7. Spolupráce s obecně prospěšnou společností Rozvoj Krnovska, o. p. s., při realizaci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 13 – osa IV. – LEADER.

8. Účast a prezentace MRK na celostátním veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR 2007 v Brně.

9. Zajištění propagace MRK prostřednictvím médií (tisk, internet, regionální vysílání televize, specializované instituce – Czechtourism apod.).

10. Zajištění řádného chodu MRK (po stránce administrativní, ekonomické a organizační) vč. provozování internetových stránek Mikroregionu Krnovsko.

11. Zajištění informovanosti obcí MRK o programech a dotačních titulech a možnostech získávání finančních prostředků z domácích zdrojů i zdrojů EU.

12. Zajištění poradenství ve věci řešení společných problémů legislativních a jiných.

13. Udržování, navazování kontaktů a spolupráce s institucemi a organizacemi kraje, subjekty soukromého sektoru a dalšími organizacemi zejména z oblasti ekonomického rozvoje (Moravskoslezský kraj, Sdružení pro obnovu komunikace I 11/I 57, Euroregion Praděd, Destinační management Moravskoslezský apod.).

Zpracovala: Ing. Bc. Judita Žáčková