23. Valná hromada Mikroregionu Krnovsko – PR

Datum konání: 27. 6. 2008
Hlasování PER ROLLAM

Valná hromada mj. schválila:

  • celoroční hospodaření Mikroregionu Krnovsko za rok 2007
  • účetní závěrku Mikroregionu Krnovsko sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2007
  • zprávu revizní komise o kontrole hospodaření a přezkoumání roční účetní závěrky Mikroregionu Krnovsko za rok 2007
  • přijetí dotace na projekty „Víceúčelová hřiště Mikroregionu Krnovsko I.“ a „Víceúčelová hřiště Mikroregionu Krnovsko II.“předložené do ROP NUTS II Moravskoslezsko.

Hasičské zbrojnice Mikroregionu Krnovsko

Celkové náklady: 470 000 Kč
Dotace: 235 000 Kč
Doba realizace: 4/2008 – 8/2009

Díky dotaci bude zpracována projektová dokumentace a studie proveditelnosti k projektu ,,Hasičské zbrojnice Mikroregionu Krnovsko“, jehož cílem je obnova hasičských zbrojnic v 6 obcích Mikroregionu Krnovsko – Holčovice, Jindřichov, Lichnov, Úvalno, Třemešná a Zátor. Díky tomuto projektu dojde k obnově střech, fasád, výměnám oken, vrat, opravám elektroinstalací a dalších nezbytných věcí, které jsou potřeba k provozu hasičských zbrojnic.

Projekt byl předložen do „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2008“, č. RRK/02/2008. O přidělení dotace rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 26. 6. 2008.

Víceúčelová hříště Mikroregionu Krnovsko II.

Celkové náklady: 7 927 233 Kč
Dotace: 7 249 348 Kč
Doba realizace: 11/2007 – 9/2009

Projekt řeší výstavbu víceúčelových hřišť ve třech obcích Mikroregionu Krnovsko – Úvalně, Lichnově a Městě Albrechticích. Tato hřiště budou celoročně využitelná k mnoha různým sportovním aktivitám, ať už se jedná o fotbal, nohejbal či jiné sporty.

Projekt byl předložen do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova. O přidělení dotace rozhodl Výbor Regionální rady dne 26. 6. 2008.

logo

FOTO ÚVALNO

hriste_uvalno

FOTO LICHNOV

hriste_lichnov

FOTO MĚSTO ALBRECHTICE

hriste_albrechtice

Víceúčelová hříště Mikroregionu Krnovsko I.

Celkové náklady: 7 981 439 Kč
Dotace: 7 293 198 Kč
Doba realizace: 11/2007 – 8/2009

Projekt řeší výstavbu víceúčelových hřišť ve třech obcích Mikroregionu Krnovsko – Zátoru, Jindřichově a Osoblaze. Kostrukce víceúčelových hřišť umožní jejich celoroční využívání k mnoha různým sportovním aktivitám, ať už se jedná o fotbal, nohejbal, tenis, badminton či bruslení nebo lední hokej. Sportovní plochy budou sloužit k aktivnímu trávení volného času i pořádání profesionálních soutěží.

Projekt byl předložen do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova. O přidělení dotace rozhodl Výbor Regionální rady dne 26. 6. 2008.

logo

FOTO ZÁTOR

hriste_zator

FOTO JINDŘICHOV

hriste_jindrichov

FOTO OSOBLAHA

hriste_osoblaha

Cesta za poklady Evropy

Celkové náklady: 4 435 EUR
Dotace: 3 769 EUR
Doba realizace: 8/2008 – 11/2008

Cílem projektu je vést děti již od předškolního věku k poznání okolních zemí a zejména našich polských sousedů tak, aby se hravou formou naučily vzájemnému porozumění. Projektu se zúčastní děti mateřských škol mikroregionu a polských Glubczyc. Mezi předškolními zařízeními mikroregionu a polskými mateřskými školami již existují partnerství, která je třeba dále podporovat a rozvíjet. Projekt by se měl v následujících letech střídavě opakovat na polském i českém území s tím, že každoročně bude tématicky jinak zaměřen.

Projekt byl předložen do Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – PR – Fondu mikroprojektů. Dotace byla schválena Euroregionálním řídícím výborem dne 26. 6. 2008.

Obnova místních komunikací Mikroregionu Krnovsko

Celkové náklady: 220 000 Kč
Dotace: 110 000 Kč
Doba realizace: 4/2008 – 4/2009

Díky dotaci bude umožněno vytvoření projektové dokumentace k projektu ,,Obnova místních komunikací Mikroregionu Krnovsko“. Cílem projektu je prostřednictvím obnovy místních komunikací zlepšit dopravní infrastrukturu a vzhled obcí do 500 obyvatel. Tohoto projektu se účastní 7 obcí Mikroregionu Krnovsko – Býkov – Láryšov, Čaková, Dívčí Hrad, Janov, Krasov, Liptaň a Vysoká.

Projekt byl předložen do „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2008“, č. RRK/02/2008. O přidělení dotace rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 26. 6. 2008.

Příprava projektů Mikroregionu Krnovsko

Celkové náklady: 348 800 Kč
Dotace: 257 150 Kč
Doba realizace: 5/2008 – 7/2009

Projektem bude řešena příprava projektů v Mikroregionu Krnovsko financovatelných z ROP. Na základě projednání v orgánech mikroregionu bylo odsouhlaseno připravit v rámci tohoto projektu 2 projektové zéměry do fáze předběžné studie proveditelnosti. První záměr ,,Veřejná prostranství Mikroregionu Krnovsko“ bude řešit obnovu a estetické zlepšení venkovského prostoru, druhý záměr ,,Obnova drobných, památkových a sakrálních objektů“ se zaměří na obnovu místních drobných památkových objektů – kapliček a dalších prvků venkovského prostředí.

Projekt byl předložen do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, oblast podpory 5.2 Podpora absorpční kapacity. O přidělení dotace rozhodl Výbor Regionální rady dne 26. 6. 2008.