Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Krnovsko

2. Důvod a způsob založení

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Krnovsko byl založen na základě ust. § 46 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů jako společenství obcí za účelem koordinace, ochrany a prosazování společných zájmů a rozvoje regionu. Svazek je právnickou osobou, která nabývá právní způsobilosti zápisem do registru právnických osob, vedeného u krajského úřadu příslušného sídla svazku.

3. Organizační struktura

 • Valná hromada
 • Správní rada
 • Předseda svazku
 • Místopředsedové svazku
 • Revizní komise

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Adresa sídla

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Krnovsko
Hlavní náměstí 96/1
794 01 Krnov

Adresa kanceláře 

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Krnovsko
Hlavní náměstí 104/29
794 01 Krnov

4.2. Adresa úřadovny

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Krnovsko
Hlavní náměstí 104/29
794 01 Krnov

4.3. Provozní doba úřadovny

 • pro potřeby veřejnosti:
  ÚT a ST  8.30-11.00  12.30-14.30

4.4. Telefonní čísla

Úřadovna          +420 736 203 667

+420 734 106 799

4.5. Adresa internetové stránky

www.mikroregionkrnovsko.cz

4.6. Adresa podatelny
Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Krnovsko
Hlavní náměstí 96/1
794 01 Krnov

4.7. Elektronická adresa podatelny

info@mikroregionkrnovsko.cz

4.8. Datová schránka

7 v 5 z y n e

5. Případné platby lze poukázat

– účet č. 94-4710771 / 0710 (účet ČNB)

– účet č. 1851728379 / 0800 (běžný účet)

6. IČ

711 95 530

7. DIČ

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

8.2. Rozpočet

odkaz

9. Žádosti o informace
Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Krnovsko je povinným subjektem, který má dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, povinnost poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti. Svazek poskytuje informace ústní, písemné a umožňuje nahlížení do požadovaných spisů. Dle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být ze žádosti zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Žádost o poskytnutí informace zasílejte:

 •  písemně na adresu:
  Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Krnovsko
  Hlavní náměstí 96/1
  794 01  Krnov
 • prostřednictvím info@mikroregionkrnovsko.cz jako přílohu k e-mailu

Lhůty pro poskytnutí informace:
– písemné informace se vyřizují do 15 dnů od podání žádosti,
– v případě vyhledání a sběru oddělených a odlišných informací, na základě konzultace s jinými povinnými subjekty, dvěma a více odbory, může být termín prodloužen o 10 dnů.

Odvolání:
Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů od doručení odvolání, a to prostřednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, lze podat rozklad, rozhodnutí je přezkoumatelné soudem.

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

11.1. Nejdůležitější používané předpisy
– zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
– zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
– zákon č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím
– zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
– zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
– zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
– zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
– zákon č. 255/2012, kontrolní řád
– zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
– zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
– zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
– zákon č. 320/2001, o finanční kontrole
– zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
– zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
– zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

11.2. Vydané právní předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

12.1. Sazebník úhrad za poskytování informací
Nebyl vydán.

12.2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad nebylo vydáno.

13. Licenční smlouvy

13.1. Vzory licenčních smluv

13.2. Výhradní licence

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2020