Podpora poradenství, propagace a aktivit v mikroregionu Krnovsko 2021

Projekt: „Podpora poradenství, propagace a aktivit v mikroregionu Krnovsko 2021“

Cílem projektu byla podpora vzdělávání a poradenství pro starosty 25 obcí Mikroregionu Krnovsko, zlepšení propagace mikroregionu a podpora společenských aktivit především pro nejmladší generace. Projekt je realizován od ledna 2021 až do prosince 2021.

Projekt byl podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021.

Předcházení vzniku komunálního odpadu v obcích Mikroregionu Krnovsko

 

Svazek obcí Mikroregion Krnovsko bude realizovat projekt s názvem „Předcházení vzniku komunálního odpadu v obcích Mikroregionu Krnovsko“, reg. č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_122/0013249.

Cílem projektu je snižování měrné produkce směsného komunálního odpadu, maximální využívání biologicky rozložitelného komunálního odpadu, předcházení vzniku odpadu spojeného s jednorázovým nádobím a minimalizace negativních vlivů na zdraví lidí a životního prostředí při nakládání s těmito druhy odpadů. Cíle bude dosaženo prostřednictvím pořízení kompostérů pro tři členské obce Mikroregionu Krnovsko a prostřednictvím pořízení komplexní sady zajišťující využíváni opakovaně používaného nádobí včetně kelímků při konání akcí na území Mikroregionu Krnovsko na místo jednorázového.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy „Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika“, specifického cíle 3.1 – „Prevence vzniku odpadů“.