27. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 24. 1. 2008
Místo konání: Krnov

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

  • závěrečné vyúčtování projektu „Vzdělávání a poradenství pro rozvoj aktivit Mikroregionu Krnovsko“
  • zpracování společného projektu „Obnova veřejného osvětlení obcí Mikroregionu Krnovsko – III. etapa“
  • doporučení obcím Osoblažska k projektům cestovního ruchu

Správní rada mj. projednala:

  • současný stav projektu „Integrovaný systém nakládání s odpady v Mikroregionu Krnovsko“.

Plán činnosti Mikroregionu Krnovsko na rok 2008

1. Příprava projektů a žádostí o dotace na rok 2007 z programů Moravskoslezského kraje a OP přeshraniční spolupráce. Prioritně půjde o projekty zaměřené na:

– přípravu projektových dokumentací a studií k realizaci projektů v období 2007 – 13
– rekonstrukce veřejného osvětlení v obcích MRK
– zajištění chodu MRK
– podporu sportovních, kulturních a společenských aktivit na území MRK.

2. Příprava společných projektů předkládaných v rámci ROP NUTS II Moravskoslezsko:

– vybudování víceúčelových sportovních hřišť
– obnova drobných sakrálních a památkových objektů, kulturních památek.

3. Příprava dokumentace k projektu „Integrovaný systém pro nakládání s odpady v MRK“ pro předložení žádosti o dotaci v rámci OP Životní prostředí.

4. Spolupráce s obecně prospěšnou společností Rozvoj Krnovska, o. p. s., při realizaci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 13 – osa IV. – LEADER.

5. Zajištění řádného chodu MRK (po stránce administrativní, ekonomické a organizační) vč. provozování internetových stránek Mikroregionu Krnovsko.

6. Zajištění informovanosti obcí MRK o programech a dotačních titulech a možnostech získávání finančních prostředků z domácích zdrojů i zdrojů EU.

7. Zajištění poradenství ve věci řešení společných problémů legislativních a jiných.

8. Udržování, navazování kontaktů a spolupráce s institucemi a organizacemi kraje, subjekty soukromého sektoru a dalšími organizacemi zejména z oblasti ekonomického rozvoje (Moravskoslezský kraj, Sdružení pro obnovu komunikace I 11/I 57, Euroregion Praděd apod.).

Zpracovala: Ing. Bc. Judita Žáčková