Projekt „Podpora poradentství, propagace a aktivit v mikroregionu Krnovsko 2024“

 

Cílem projektu je podpora vzdělávání a poradenství pro starosty 25 obcí Mikroregionu Krnovsko, zlepšení propagace mikroregionu a podpora společenských aktivit především pro nejmladší generace. Projekt je realizován od ledna 2024 až do prosince 2024.

Projekt byl podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2024.

Separace a předcházení vzniku komunálního odpadu v obcích Mikroregionu Krnovsko

Název projektu: Separace a předcházení vzniku komunálního odpadu v obcích Mikroregionu Krnovsko

Registrační číslo projektu: CZ.05.01.05/XX/22_024/0000717

Předmět projektu: Projekt řeší problematiku předcházení vzniku a nakládání s některými druhy odpadů, jež vznikají při činnostech zejména fyzických osob (občanů obcí) na území obcí mikroregionu Krnovsko. Mezi tyto odpady se řadí jednorázové plastové nádobí, biologicky rozložitelný komunální odpad, směsný komunální odpad v podobě papíru, plastu, skla a textilu. Projekt řeší nakládání s výše uvedenými odpady pořízením sběrných nádob, opakovaně použitelného nádobí, domácích kompostérů a štěpkovače.

Cíl projektu: Cílem projektu je snižování měrné produkce směsného komunálního odpadu, maximální využívání biologicky rozložitelného komunálního odpadu, předcházení vzniku odpadu spojeného s jednorázovým nádobím, maximální využívání odděleného sběru komunálního odpadu a minimalizace negativních vlivů na zdraví lidí a životního prostředí při nakládání s těmito druhy odpadů.

Na projekt byla poskytnuta podpora z EU.

Hry bez hranic Mikroregionu Krnovsko V. ročník

 

Hry bez hranic Mikroregionu Krnovsko V. ročník

Mikroregion Krnovsko společně s obcí Zátor úspořádali dne 9. 9. 2023 již V. ročník tradiční sportovní akce Hry bez hranic Mikroreigonu Krnovsko. V rámci tohoto ročníku se utkalo 12 týmu, které soutěžily v nejrůznějších disciplínách. Užily si nejenom samotní soutěžící, ale i diváci, jež přišli zafandit a podpořit svůj tým. I díky nim se podařilo vytvořit soutěžní atmosféru.

Tento den by se nemohl uskutečnit bez finanční podpory Moravskoslezského kraje a obce Zátor.

Podpora poradenství, propagace a aktivit v mikroregionu Krnovsko 2023

 

Projekt: „Podpora poradenství, propagace a aktivit v mikroregionu Krnovsko 2023“

Cílem projektu byla podpora vzdělávání a poradenství pro starosty 25 obcí Mikroregionu Krnovsko, zlepšení propagace mikroregionu a podpora společenských aktivit především pro nejmladší generace. Projekt je realizován od ledna 2023 až do prosince 2023.

Projekt byl podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2023.

Podpora poradenství, propagace a aktivit v mikroregionu Krnovsko 2022

Projekt: „Podpora poradenství, propagace a aktivit v mikroregionu Krnovsko 2022“

Cílem projektu byla podpora vzdělávání a poradenství pro starosty 25 obcí Mikroregionu Krnovsko, zlepšení propagace mikroregionu a podpora společenských aktivit především pro nejmladší generace. Projekt je realizován od ledna 2022 až do prosince 2022.

Projekt byl podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022.

Podpora poradenství, propagace a aktivit v mikroregionu Krnovsko 2021

Projekt: „Podpora poradenství, propagace a aktivit v mikroregionu Krnovsko 2021“

Cílem projektu byla podpora vzdělávání a poradenství pro starosty 25 obcí Mikroregionu Krnovsko, zlepšení propagace mikroregionu a podpora společenských aktivit především pro nejmladší generace. Projekt je realizován od ledna 2021 až do prosince 2021.

Projekt byl podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021.

Předcházení vzniku komunálního odpadu v obcích Mikroregionu Krnovsko

 

Svazek obcí Mikroregion Krnovsko bude realizovat projekt s názvem „Předcházení vzniku komunálního odpadu v obcích Mikroregionu Krnovsko“, reg. č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_122/0013249.

Cílem projektu je snižování měrné produkce směsného komunálního odpadu, maximální využívání biologicky rozložitelného komunálního odpadu, předcházení vzniku odpadu spojeného s jednorázovým nádobím a minimalizace negativních vlivů na zdraví lidí a životního prostředí při nakládání s těmito druhy odpadů. Cíle bude dosaženo prostřednictvím pořízení kompostérů pro tři členské obce Mikroregionu Krnovsko a prostřednictvím pořízení komplexní sady zajišťující využíváni opakovaně používaného nádobí včetně kelímků při konání akcí na území Mikroregionu Krnovsko na místo jednorázového.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy „Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika“, specifického cíle 3.1 – „Prevence vzniku odpadů“.

Podpora poradenství, propagace a aktivit v mikroregionu Krnovsko 2020

 

 

Projekt: „Podpora poradenství, propagace a aktivit v mikroregionu Krnovsko 2020“

Cílem projektu byla podpora vzdělávání a poradenství pro starosty 25 obcí Mikroregionu Krnovsko, zlepšení propagace mikroregionu a podpora společenských aktivit především pro nejmladší generace. Projekt byl realizován od ledna 2020 až do prosince 2020.

Projekt byl podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020.

Separace odpadů v obcích Mikroregionu Krnovsko

Svazek obcí Mikroregion Krnovsko realizoval na přelomu roku 2019 a 2020 projekt s názvem „Separace odpadů v obcích Mikroregionu Krnovsko“, reg. č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_104/0009687.

Cílem projektu je snižování měrné produkce směsného komunálního odpadu, maximální využívání odděleného sběru komunálního odpadu a minimalizace negativních vlivů na zdraví lidí a životního prostředí při nakládání s těmito druhy odpadů. Cíle bude dosaženo prostřednictvím pořízení 83 sběrných nádob, dvou železných kontejnerů na bioodpad a dvěma kusy štěpkovačů dřevin. Tyto pořízené předměty budou využívány občany osmi členských obcí Mikroregionu Krnovsko. Pořízení nádob a nových technologií na zpracování odpadu zároveň povede k nalezení optimálního systému odděleného sběru v obcích.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy „Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika“, specifického cíle 3.2 – „Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů“.

Podpora strategického řízení obcí a vzdělávání zastupitelů a úředníků Krnovska, Albrechticka a Osoblažska

Mikroregion Krnovsko je partnerem projektu „Podpora strategického řízení obcí a vzdělávání zastupitelů a úředníků Krnovska, Albrechticka a Osoblažska“ reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010060 realizovaného Mikroregionem – Sdružení obcí Osoblažska v období 01. 06. 2019 – 31. 05. 2021.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost

V rámci projektu bude:

  • vytvořeno a následně zavedeno do praxe veřejné správy v zapojených obcích mikroregionů Krnovska, Albrechticka a Osoblažska celkem 30 koncepčních a strategických dokumentů obcí,kdy budou tyto dokumenty sloužit obcím jako praktické nástroje řízení obcí v rámci výkonu veřejné správy,
  • zpracovány 2 strategické rozvojové dokumenty jednotlivých dobrovolných svazků obcí,
  • vzděláno minimálně 48 volených zástupců obcí,
  • vzděláno minimálně 30 úředníků obcí a měst,
  • 4 setkání.