30. Valná hromada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 21. 9. 2010
Místo konání: Lichnov

Valná hromada mj. schválila:

 • řádné členské příspěvky na rok 2011 pro členské obce MRK ve výši 12,- Kč na každého trvale hlášeného obyvatele obce k 1. 1. 2010
 • zprávy revizní komise o kontrole hospodaření Mikroregionu Krnovsko k 30. 6. 2010 a 31. 8. 2010
 • dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje k projektu: „Hasičské zbrojnice Mikroregionu Krnovsko“
 • dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje k projektu: „Obnova místních komunikací Mikroregionu Krnovsko“.

Valná hromada mj. projednala:

 • nformaci o stavu bankovního účtu a pokladny Mikroregionu Krnovsko k 31. 8. 2010
 • informace k zahájení Hokejové ligy Mikroregionu Krnovsko 2010/2011.

29. Valná hromada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 30. 4. 2010
Místo konání: Petrovice

Valná hromada mj. schválila:

 • účetní závěrku Mikroregionu Krnovsko za rok 2009
 • zprávy revizní komise o kontrole hospodaření Mikroregionu Krnovsko k 31. 12. 2009 a 31. 3. 2010
 • přijetí dotace z Moravskoslezského kraje na projekt:
  • „Poradenství a podpora společných akcí Mikroregionu Krnovsko“
 • přijetí dotace z ROP NUTS II Moravskoslezsko na projekt:
  • „Veřejná prostranství Mikroregionu Krnovsko“.

Valná hromada mj. projednala:

 • zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009.

28. Valná hromada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 10. 12. 2009
Místo konání: Jindřichov

Valná hromada mj. schválila:

 • zprávu revizní komise o kontrole hospodaření Mikroregionu Krnovsko k 30. 10. 2009
 • rozpočet Mikroregionu Krnovsko na rok 2010
 • rozpočtový výhled Mikroregionu Krnovsko na rok 2011 a 2012
 • plán činnosti Mikroregionu Krnovsko na rok 2010

Valná hromada mj. projednala:

 • informaci o stavu bankovního účtu a pokladny Mikroregionu Krnovsko k 30. 11. 2009
 • informaci o povinnosti seznamovat se zprávami revizní komise Mikroregionu Krnovsko obecní zastupitelstva členských obcí mikroregionu
 • výroční zprávu o činnosti svazku obcí Mikroregionu Krnovsko za rok 2009
 • informace k průběhu Hokejové ligy Mikroregionu Krnovsko 2009/2010
 • informace k závěrečnému vyúčtování projektů:
  • Víceúčelová hřiště Mikroregionu Krnovsko I.
  • Víceúčelová hřiště Mikroregionu Krnovsko II.
  • Příprava projektů v Mikroregionu Krnovsko
  • Hasičské zbrojnice Mikroregionu Krnovsko
  • Obnova místních komunikací Mikroregionu Krnovsko
  • Modernizace veřejných prostranství.

26. Valná hromada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 30. 4. 2009
Místo konání: Krnov

Valná hromada mj. schválila:

 • účetní závěrku Mikroregionu Krnovsko za rok 2008
 • zprávu revizní komise o kontrole hospodaření Mikroregionu Krnovsko k 31. 3. 2009
 • přijetí dotace z Moravskoslezského kraje na projekty:
  • „Poradenství a podpora občanských aktivit v Mikroregionu Krnovsko“
  • „Modernizace veřejných prostranství“
 • partnerskou smlouvu o vzájemné spoluprávi při přípravě, realizaci a provozování projektu „Veřejná prostranství Mikroregionu Krnovsko“.

Valná hromada mj. projednala:

 • zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008
 • monitorovací zprávy k projektům:
  • Víceúčelová hřiště Mikroregionu Krnovsko I.
  • Víceúčelová hřiště Mikroregionu Krnovsko II.
  • Příprava projektů v Mikroregionu Krnovsko.

25. Valná hromada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 16. 12. 2008
Místo konání: Lichnov

Valná hromada mj. schválila:

 • rozpočet Mikroregionu Krnovsko na rok 2009
 • rozpočtový výhled Mikroregionu Krnovsko na rok 2010 a 2011
 • plán činnosti Mikroregionu Krnovsko na rok 2009.

Valná hromada mj. projednala:

 • zprávu o výsledcích dílčího přezkoumání hospodaření
 • výroční zprávu o činnosti Mikroregionu Krnovsko za rok 2008.

24. Valná hromada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 25. 9. 2008
Místo konání: exkurze „Po dobrých příkladech MSK“

Valná hromada mj. schválila:

 • řádné členské příspěvky na rok 2009 ve výši 12,- Kč na každého trvale hlášeného obyvatele obce k 1. 1. 2008.

Valná hromada mj. projednala:

 • výzvu k předkládání projektů do PRV Mze ČR na obnovu a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby.

23. Valná hromada Mikroregionu Krnovsko – PR

Datum konání: 27. 6. 2008
Hlasování PER ROLLAM

Valná hromada mj. schválila:

 • celoroční hospodaření Mikroregionu Krnovsko za rok 2007
 • účetní závěrku Mikroregionu Krnovsko sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2007
 • zprávu revizní komise o kontrole hospodaření a přezkoumání roční účetní závěrky Mikroregionu Krnovsko za rok 2007
 • přijetí dotace na projekty „Víceúčelová hřiště Mikroregionu Krnovsko I.“ a „Víceúčelová hřiště Mikroregionu Krnovsko II.“předložené do ROP NUTS II Moravskoslezsko.

22. Valná hromada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 16. 5. 2008
Místo konání: Heřmanovice

Valná hromada mj. schválila:

 • financování „Hokejové ligy Mikroregionu Krnovsko“ pro sezónu 2008/2009 z rozpočtu Mikroregionu Krnovsko ve výši 70 000,- Kč;
 • podání žádosti o dotaci v rámci výzvy do ROP NUTS II Moravskoslezsko pro oblast podpory 5.2 Podpora absorpční kapacity na projektové záměry „Veřejná prostranství Mikroregionu Krnovsko“ a „Obnova drobných, památkových a sakrálních objektů Mikroregionu Krnovsko“.

Valná hromada mj. projednala:

 • stav předložených žádostí o dotaci na projekty podané do POV MSK 2008, do programu na podporu přípravy projektů v oblasti ŽP a zemědělství, programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2008 a operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR – PR – Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd.

21. Valná hromada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 29. 2. 2008
Místo konání: Úvalno

Valná hromada mj. projednala:

 • předložení projektu na obnovu veřejného osvětlení v obcích mikroregionu o velikosti do 500 obv. prostřednictvím Programu rozvoje venkova
 • možnosti uskutečnění společného neinvestičního projektu s Powiatem Prudnickim v rámci OP Přeshraniční spolupráce.