36. Valná hromada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 17. 5. 2012
Místo konání: Kulturní dům Úvalno
Přítomno: 20/25

Valná hromada schválila:

 • program 36. valné hromady
 • inventarizační zprávu provedené inventarizace majetku svazku k 31. 12. 2011
 • závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko za rok 2011

Valná hromada zvolila:

 • nového předsedu Mikroregionu Krnovsko – Mgr. Alenu Krušinovou, starostku města Krnov
 • místopředsedy Mikroregionu Krnovsko – Vlastimila Adámka, starostu obce Jindřichov a Ing. Rostislava Kociána, starostu obce Třemešná
 • revizní komisi ve složení: předseda – Zdenka Matyáštíková, starostka obce Býkov, člen – Ing. Mojmír Pargač, starosta obce Slezské Rudoltice, člen – Marcela Hrancová, starostka obce Vysoká

Valná hromada potvrdila:

 • složení devítičlenné správní rady svazku (starostové obcí Krnov, Úvalno, Třemešná, Zátor, Město Albrechtice, Jindřichov, Osoblaha, Holčovice a Janov)

35. Valná hromada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 9. 12. 2011
Místo konání: Krnov

Valná hromada mj. schválila:

 • bez výhrad rozpočet Mikroregionu Krnovsko na rok 2012
 • bez výhrad rozpočtový výhled Mikroregionu Krnovsko na rok 2013 a 2014
 • plán inventur pro rok 2011
 • směrnici k inventarizaci majetku a závazků dle vyhlášky č. 270/2010 Sb.
 • uspořádání exkurze s pojené se semináři v rámci projektu „Poradenství a společné akce Mikroregionu Krnovsko“ do oblasti Třinecka
 • zpracování neinvestičního společného projektu na zajištění chodu Mikroregionu krnovsko a zpracování investičního projektu na modernizaci veřejných prostranství v obcích mikroregionu a jejich předložení do programu Podpory obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2012
 • plán činnosti Mikroregionu Krnovsko na rok 2012.

Valná hromada mj. vzala na vědomí:

 • výroční zprávu o činnosti Mikroregionu Krnovsko za rok 2011
 • informace o podání závěrečné monitorovací zprávy se závěrečnou žádostí o platbu k projektu „Veřejná prostranství Mikroregionu Krnovsko“
 • informace ke zpracování a  předložení zprávy o zajištění udržitelnosti projektu „Příprava projektů v Mikroregionu Krnovsko“
 • informace o rozhodnutí Rady Města Krnova týkající se pronájmu ledové plochy pro regionální soutěž v ledním hokeji „Hokejová liga Mikroregionu Krnovsko 2011/12“ za cenu 1000,- Kč/hod
 • informace o účasti manažerky mikroregionu na jednáních pracovní skupiny týkajících se aktualizace Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 16
 • informace manažerky mikroregionu z jednání pracovní skupiny k iniciativě intergovaných plánů v oblasti Hrubý Jeseník, Nízký Jeseník a Kralický Sněžník
 • informace manažerky mikroregionu ze setkání s regionálními partnery na téma „Co nás čeká po roce 2014“
 • informace Renáty Nunvářové z MěÚ Krnov k sociální reformě, informace Mgr. Jaroslava Obra a Bc. Libora Včelného z Policie ČR k možnostem spolupráce obcí s Policií ČR a informace Mgr. Kateřiny Hartošové z T-mobile Czech Republic, a.s. k možnostem úspor v telekomunikačních službách.

34. Valná hromada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 23. 9. 2011
Místo konání: Krnov

Valná hromada mj. schválila:

 • řádné členské příspěvky na rok 2012 pro členské obce Mikroregionu Krnovsko ve výši 12,- Kč na každého trvale hlášeného obyvatele obce k 1. 1. 2011
 • v rámci tiskových a péropagačních služeb projektu „Poradenství a společné akce Mikroregionu Krnovsko“ realizovat zpracování a tisk kulturních kalendářů Mikroregionu Krnovsko na rok 2012 pro ty obce mikroregionu , které o zapojení se do projektu projeví zájem
 • převod majetku pořízeného z dotace v rámci projektu „Informační systém Mikroregionu Krnovsko“ – konkrétně informačních skříněk s informačními tabulemi – členským obcím Mikroregionu Krnovsko zúčastněným na této aktivitě projektu
 • uspořádání projektu s názvem „Žákovská liga Mikroregionu Krnovsko ve stolním tenise 2012“

Valná hromada mj. vzala na vědomí:

 • zprávu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Krnovsko v roce 2011
 • informace k závěrečnému vyúčtování projektu „Poradenství a podpora společných akcí Mikroregionu Krnovsko“
 • informace k odevzdání poslední 5. monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu „Informační systém Mikroregionu Krnovsko“
 • zprávu předsedy Mikroregionu Krnovsko, Ing. Vítězslava Odložilíka, týkající se činnosti kanceláře mikroregionu
 • informace o zahájení a průběhu Hokejové ligy Mikroregionu Krnovsko v sezóně 2011/12
 • informace o účasti manažerky mikroregionu na jednáních pracovní skupiny týkajících se aktualizace Strategiue rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 16
 • informace tajemníka MěÚ Krnov o změnách vztahujících se k oblasti státní správy a samosprávy.

32. Valná hromada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 19. 4. 2011
Místo konání: Brantice

Valná hromada mj. schválila:

 • nové složení správní rady Mikroregionu Krnovsko
 • zápis inventarizační komise o provedení fyzické a dokladové inventury Mikroregionu Krnovsko ke dni 31. 12. 2010
 • zprávu revizní komise o kontrole hospodaření Mikroregionu Krnovsko k 31. 3. 2011
 • přijetí dotace na projekt „Poradenství a společné akce Mikroregionu Krnovsko“
 • tisk aktualizovaného prezentačního materiálu – mapy Mikroregionu Krnovsko se zajímavostmi mikroregionu – v česko-polské a česko-německé verzi
 • snížení příspěvku z rozpočtu Mikroregionu Krnovsko pro sezónu 2012/13 na financování „Hokejové ligy Mikroregionu Krnovsko“
 • uspořádání projektu s názvem „Žákovská liga Mikroregionu Krnovsko ve stolním tenise 2011“ vč. uvolnění finančních prostředků na uvedený projekt z rozpočtu Mikroregionu Krnovsko

Valná hromada mj. vzala na vědomí:

 • informaci o průběhu realizace projektu a obdržení finančnícho prostředků za 2. žádost o platbu k projektu „Veřejná prostranství Mikroregionu Krnovsko“
 • informace o předložení hlášení o pokroku k projektu „Veřejná prostranství Mikroregionu Krnovsko“
 • informace o předložení a schválení monitorovacích zpráv o zajištění udrřžitelnosti projektů „Víceúčelová hřiště Mikroregionu Krnovsko I.“ a „Víceúčelová hřiště Mikroregionu Krnovsko II.“
 • informace Odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR, pracoviště Ostrava
 • informace týkající se stavební činnosti na území s archelogickými nálezy.

31. Valná hromada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 9. 12. 2010
Místo konání: Úvalno

Valná hromada mj. schválila:

 • rozpočet Mikroregionu Krnovsko na rok 2011
 • rozpočtový výhled Mikroregionu Krnovsko na rok 2012 a 2013
 • plán činnosti Mikroregionu Krnovsko na rok 2011.

Valná hromada mj. projednala:

 • informaci o stavu bankovního účtu a pokladny Mikroregionu Krnovsko k 30. 11. 2010
 • výroční zprávu o činnosti Mikroregionu Krnovsko za rok 2010
 • podmínky programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2011“.

30. Valná hromada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 21. 9. 2010
Místo konání: Lichnov

Valná hromada mj. schválila:

 • řádné členské příspěvky na rok 2011 pro členské obce MRK ve výši 12,- Kč na každého trvale hlášeného obyvatele obce k 1. 1. 2010
 • zprávy revizní komise o kontrole hospodaření Mikroregionu Krnovsko k 30. 6. 2010 a 31. 8. 2010
 • dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje k projektu: „Hasičské zbrojnice Mikroregionu Krnovsko“
 • dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje k projektu: „Obnova místních komunikací Mikroregionu Krnovsko“.

Valná hromada mj. projednala:

 • nformaci o stavu bankovního účtu a pokladny Mikroregionu Krnovsko k 31. 8. 2010
 • informace k zahájení Hokejové ligy Mikroregionu Krnovsko 2010/2011.

29. Valná hromada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 30. 4. 2010
Místo konání: Petrovice

Valná hromada mj. schválila:

 • účetní závěrku Mikroregionu Krnovsko za rok 2009
 • zprávy revizní komise o kontrole hospodaření Mikroregionu Krnovsko k 31. 12. 2009 a 31. 3. 2010
 • přijetí dotace z Moravskoslezského kraje na projekt:
  • „Poradenství a podpora společných akcí Mikroregionu Krnovsko“
 • přijetí dotace z ROP NUTS II Moravskoslezsko na projekt:
  • „Veřejná prostranství Mikroregionu Krnovsko“.

Valná hromada mj. projednala:

 • zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009.

28. Valná hromada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 10. 12. 2009
Místo konání: Jindřichov

Valná hromada mj. schválila:

 • zprávu revizní komise o kontrole hospodaření Mikroregionu Krnovsko k 30. 10. 2009
 • rozpočet Mikroregionu Krnovsko na rok 2010
 • rozpočtový výhled Mikroregionu Krnovsko na rok 2011 a 2012
 • plán činnosti Mikroregionu Krnovsko na rok 2010

Valná hromada mj. projednala:

 • informaci o stavu bankovního účtu a pokladny Mikroregionu Krnovsko k 30. 11. 2009
 • informaci o povinnosti seznamovat se zprávami revizní komise Mikroregionu Krnovsko obecní zastupitelstva členských obcí mikroregionu
 • výroční zprávu o činnosti svazku obcí Mikroregionu Krnovsko za rok 2009
 • informace k průběhu Hokejové ligy Mikroregionu Krnovsko 2009/2010
 • informace k závěrečnému vyúčtování projektů:
  • Víceúčelová hřiště Mikroregionu Krnovsko I.
  • Víceúčelová hřiště Mikroregionu Krnovsko II.
  • Příprava projektů v Mikroregionu Krnovsko
  • Hasičské zbrojnice Mikroregionu Krnovsko
  • Obnova místních komunikací Mikroregionu Krnovsko
  • Modernizace veřejných prostranství.