Plán činnosti Mikroregionu Krnovsko na rok 2009

1. Příprava projektů a žádostí o dotace na rok 2009 z programů Moravskoslezského kraje.

Prioritně půjde o projekty zaměřené na:

– vybudování dětských hřišt v obcích MRK
– zajištění chodu MRK
– projekty na přípravu projektových dokumentací a studií k realizaci projektů v období 2007 – 13 ( v závislosti na možnostech získání finančních prostředků na realizaci).

2. Příprava společných projektů předkládaných v rámci ROP NUTS II Moravskoslezsko:

– Veřejná prostranství Mikroregionu Krnovsko
– Obnova drobných, památkových a sakrálních objektů Mikroregionu Krnovsko
– Hasičské zbrojnice Mikroregionu Krnovsko.

3. Příprava společných projektů předkládaných v rámci PRV:

– Obnova místních komunikací Mikroregionu Krnovsko.

4. Ukončení realizace projektů:

– Víceúčelová hřiště Mikroregionu Krnovsko I.
– Víceúčelová hřiště Mikroregionu Krnovsko II.

5. Příprava společného projektu s využitím Operačního programu přeshraniční spolupráce regionu Praděd – Fondu mikroprojektů:

– česko-polský workshop spojený s dvoudenním poznávacím zájezdem do Polska.

6. Spolupráce s obecně prospěšnou společností Rozvoj Krnovska, o. p. s., při realizaci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 13 – osa IV. – LEADER.

7. Zajištění řádného chodu MRK (po stránce administrativní, ekonomické a organizační) vč. provozování internetových stránek Mikroregionu Krnovsko.

8. Zajištění informovanosti obcí MRK o programech a dotačních titulech a možnostech získávání finančních prostředků z domácích zdrojů i zdrojů EU.

9. Zajištění poradenství ve věci řešení společných problémů legislativních a jiných.

10. Udržování, navazování kontaktů a spolupráce s institucemi a organizacemi kraje, subjekty soukromého sektoru a dalšími organizacemi zejména z oblasti ekonomického rozvoje (Moravskoslezský kraj, Úřad regonální rady NUTS II Moravskoslezsko, Sdružení pro obnovu komunikace I 11/I 57, Euroregion Praděd apod.).

Zpracovala: Ing. Bc. Judita Žáčková