14. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 4. 1. 2006
Místo konání: Město Albrechtice

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

  • předložení 2 projektů za Mikroregion Krnovsko do Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje.

Správní rada mj. projednala:

  • předložení společného projektu obcí Jindřichov, Janov a Petrovice se zaměřením na podporu kulturního a společenského života zúčastněných obcí do Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje.

Plán činnosti Mikroregionu Krnovsko na rok 2006

1. Příprava projektů a žádostí o dotace na rok 2006 z Programů a grantů Moravskoslezského kraje. Pravděpodobně půjde o projekty zaměřené na:

– Rekonstrukce místních komunikací, doprovodnou architekturu pro pěší a cykloturistiku
– Rekonstrukce veřejného osvětlení
– Rekonstrukce a opravy budov v jednotlivých obcích
– Rekonstrukce a obnovu kulturních památek, sportovních zařízení
– Propagace regionu, případně jiné projekty.

2. Příprava společného projektu předkládaného v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl – informační tabule v jednotlivých obcích MRK.

3. Příprava společného projektu předkládaného v rámci Iniciativy INTERREG IIIA – Fond mikroprojektů – jazyková mutace (polština, příp. angličtina) internetových stránek mikroregionu Krnovsko.

4. Příprava společného projektu – bezdrátový internet do obcí MRK.

5. Příprava nových projektů MRK zejména na rok 2007 s využitím běžně dostupných tuzemských dotačních titulů.

6. Účast a prezentace MRK na celostátním veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR 2006 v Brně.

7. Zajištění propagace MRK prostřednictvím médií (tisk, internet, regionální vysílání televize, specializované instituce – Czechtourism apod.).

8. Udržování, navazování kontaktů a spolupráce s institucemi a organizacemi kraje, subjekty soukromého sektoru a dalšími organizacemi zejména z oblasti ekonomického rozvoje (Enterprise plc., Destinační management Moravskoslezský apod.).

9. Spolupráce s obecně prospěšnou společností Rozvoj Krnovska při realizaci programů LEADER ČR a LEADER +.

10. Provoz internetových stránek Mikroregionu Krnovsko.

11. Provoz centra mikroregionu Krnovsko na zámku v Linhartovech.

12. Informování a pomoc při přípravě významných regionálních projektů do strukturálních programů EU.

13. Zajištění poradenství ve věci řešení společných problémů legislativních a jiných.

14. Zajištění individuálního poradenství členským obcím.

15. Zajištění řádného chodu MRK, formálních náležitostí a zvýšení propagace regionu.

Zpracovala: Bc. Judita Žáčková