Plán činnosti Mikroregionu Krnovsko na rok 2011

1. Příprava projektů a žádostí o dotace na rok 2011 z programů Moravskoslezského kraje, případně dalších vhodných programů (MMR, MAS Rozvoj Krnovska, o.p.s. apod.).

Prioritně půjde o projekty zaměřené na:

– vybudování, obnovu, rekonstrukci nebo modernizaci dětských hřišť a sportovišť
– vybudování či modernizaci bezdrátových rozhlasů
– zajištění chodu MRK vč. propagace aktivit mikroregionu.

2. Ukončení realizace projektu „Veřejná prostranství Mikroregionu Krnovsko“.

3. Zajištění realizace, vyhodnocování, monitorování, udržitelnosti a publicity společných projektů.

4. Organizační zajištění a financování 3. a 4. ročníku Hokejové ligy Mikroregionu Krnovsko.

5. Příprava společného projektu s využitím víceúčelových hřišť – sportovní turnaj žáků základních škol.

6. Uskutečnění společného setkání starostů Mikroregionu Krnovsko spojené s vhodným školením či workshopem (případně výjezdním zasedáním valné hromady) v některém z míst regionu – s finanční spoluúčastí zúčastněných členů Mikroregionu Krnovsko.

7. Spolupráce s obecně prospěšnou společností Rozvoj Krnovska, o. p. s., při realizaci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 13 – osa IV. – LEADER.

8. Zajištění řádného chodu MRK (po stránce administrativní, ekonomické a organizační) vč. provozování internetových stránek Mikroregionu Krnovsko.

9. Zajištění informovanosti obcí MRK o programech a dotačních titulech a možnostechmzískávání finančních prostředků z domácích zdrojů i zdrojů EU.

10. Zajištění poradenství ve věci řešení společných problémů legislativních a jiných.

11. Udržování, navazování kontaktů a spolupráce s institucemi a organizacemi kraje, ostatními mikroregiony, subjekty soukromého sektoru a dalšími organizacemi zejména z oblasti ekonomického rozvoje (Moravskoslezský kraj, Úřad regonální rady NUTS II Moravskoslezsko, Sdružení pro obnovu komunikace I 11/I 57, Euroregion Praděd apod.).

Zpracovala: Ing. Bc. Judita Žáčková