52. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 26. 1. 2012
Místo konání: Krnov

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

  • uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor pro kancelář Mikroregionu Krnovsko na Revoluční 20, Krnov od 1. 2. 2012
  • zakoupení pohárů pro slavnostní vyhlášení výsledků Hokejové ligy Mikroregionu Krnovsko 2011/12
  • realizaci projektu se zapojením dětí a mládeže základních škol Mikroregionu Krnovsko – výtvarnou soutěž na téma „Víme, kde bydlíme, co máme zajímavého, co umíme“
  • stanovisko Mikroregionu Krnovsko k tzv. koncepčnímu záměru reformy systému financování regionálního škoství a jeho projednání s PhDr. Jaroslavou Wenigerovou

Správní rada mj. vzala na vědomí:

  • informace o stavu bankovního účtu a pokladny Mikroregionu Krnovsko k 31. 12. 2011
  • informace manažerky k organizaci a termínům miniturnajů a závěrečného turnaje „Žákovské ligy Mikroregionu Krnovsko ve stolním tenise 2012“
  • informace manažerky o předložení investičního projektu „Modernizace veřejných prostranství“ a neinvestičního projektu „Poradenství, společné akce a propagace v Mikroregionu Krnovsko“ do programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2012
  • informace o zahájení veřejnosprávní kontroly na místě k projektu „Veřejná prostranství Mikroregionu Krnovsko“ kontrolními pracovníky Úřadu regionální rady Ostrava

Plán činnosti Mikroregionu Krnovsko na rok 2012

1. Předložení žádostí o dotace v roce 2012 v případě vyhlášení odpovídajících dotačních programů na projekty zaměřené prioritně na:

– vybudování, obnovu, rekonstrukci nebo modernizaci veřejných prostranství, dětských hřišť (předpokládaný dotační titul z MSK)
– zajištění chodu MRK vč. propagace aktivit mikroregion (předpokládaný dotační titul z MSK).

2. Zajištění realizace a průběžného a závěrečného vyhodnocování projektů předložených do dotačních programů v roce 2011 a 2012.

3. Finanční ukončení projektu „Veřejná prostranství Mikroregionu Krnovsko“.

4. Zajištění monitorování, udržitelnosti a publicity společných projektů:

– Příprava projektů v Mikroregionu Krnovsko
– Víceúčelová hřiště Mikroregionu Krnovsko I.
– Víceúčelová hřiště Mikroregionu Krnovsko II.
– Veřejná prostranství Mikroregionu Krnovsko.

5. Realizace, organizační zajištění a financování 4. a 5. ročníku „Hokejové ligy Mikroregionu Krnovsko“.

6. Realizace, organizační zajištění a financování projektu „Žákovská liga Mikroregionu Krnovsko ve stolním tenise 2012“.

7. Příprava společného projektu se zapojením dětí a mládeže Mikroregionu Krnovsko (soutěž dětí – fotografická, výtvarná, slohová, přírodovědná, vlastivědná apod. na téma „Víme, kde bydlíme, co máme zajímavého, co umíme…“).

8. Exkurze starostů Mikroregionu Krnovsko spojená s vhodným seminářem či workshopem v oblasti Moravskoslezského kraje – s finanční spoluúčastí zúčastněných členů Mikroregionu Krnovsko.

9. Zajištění řádného chodu Mikroregionu Krnovsko (po stránce administrativní, ekonomické a organizační) vč. provozování internetových stránek Mikroregionu Krnovsko.

10. Zajištění účasti a zastupování Mikroregionu Krnovsko na jednáních pracovních skupin, workshopech, seminářích a obdobných aktivitách za účelem získávání informací o budoucích možnostech rozvoje mikroregionu a předávání těchto informací členům mikroregionu.

11. Organizační zajištění jednání spojených s předáváním zkušeností a informací k problematice výkonu státní správy a samosprávy.

12. Udržování, navazování kontaktů a spolupráce s obecně prospěšnou společností Rozvoj Krnovska, o. p. s., při realizaci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 13 – osa IV. – LEADER, s institucemi a organizacemi kraje, ostatními mikroregiony a dalšími organizacemi zejména z oblasti ekonomického rozvoje (Moravskoslezský kraj, Úřad regonální rady NUTS II Moravskoslezsko, Euroregion Praděd apod.).

Zpracovala: Ing. Judita Žáčková