Separace a předcházení vzniku komunálního odpadu v obcích Mikroregionu Krnovsko

Název projektu: Separace a předcházení vzniku komunálního odpadu v obcích Mikroregionu Krnovsko

Registrační číslo projektu: CZ.05.01.05/XX/22_024/0000717

Předmět projektu: Projekt řeší problematiku předcházení vzniku a nakládání s některými druhy odpadů, jež vznikají při činnostech zejména fyzických osob (občanů obcí) na území obcí mikroregionu Krnovsko. Mezi tyto odpady se řadí jednorázové plastové nádobí, biologicky rozložitelný komunální odpad, směsný komunální odpad v podobě papíru, plastu, skla a textilu. Projekt řeší nakládání s výše uvedenými odpady pořízením sběrných nádob, opakovaně použitelného nádobí, domácích kompostérů a štěpkovače.

Cíl projektu: Cílem projektu je snižování měrné produkce směsného komunálního odpadu, maximální využívání biologicky rozložitelného komunálního odpadu, předcházení vzniku odpadu spojeného s jednorázovým nádobím, maximální využívání odděleného sběru komunálního odpadu a minimalizace negativních vlivů na zdraví lidí a životního prostředí při nakládání s těmito druhy odpadů.

Na projekt byla poskytnuta podpora z EU.