Mikroregion Krnovsko je svazkem obcí podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), sdružujícím 25 obcí Krnovska.

Hlavními orgány Mikroregionu Krnovsko jsou Valná hromada a Správní rada.

Valná hromada je vrcholným orgánem svazku obcí. Členem Valné hromady je statutární zástupce člena svazku obcí nebo jiný plnou mocí pověřený člen zastupitelstva obce chybějícího řádného zástupce člena svazku obcí. V současné době tvoří Valnou hromadu zástupci 25 členských obcí mikroregionu. Valná hromada je usnášení schopná, pokud se k jejímu jednání dostaví alespoň dvě třetiny členů. Zasedání Valné hromady se konají nejméně 1x ročně.

Všechny zápisy z valné hromady

Správní rada je výkonným orgánem svazku obcí. Členové Správní rady jsou voleni Valnou hromadou. Správní rada má 9 členů, jejími členy jsou vždy předseda a dva místopředsedové. Správní rada je usnášeníschopná, pokud se k jejímu jednání dostaví alespoň 5 členů.

Všechny zápisy z správní rady