Dobré srdce Krnova

Odpoledne plné zábavy na Hlavním náměstí. Hudební program doplní množství atrakcí pro děti i dospělé. Součástí akce je charitativní jízda na koloběžkách Kilometry pro Anetku. Výtěžek je určen na sportovní tříkolku pro dítě s pohybovým omezením.

39. Valná hromada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 13. 6. 2013
Místo konání: Městský úřad Krnov, Hlavní nám. 1, zasedací místnost – 2. patro
Přítomno: 18/25

Valná hromada schválila:

 • inventarizační zprávu Mikroregionu Krnovsko za rok 2012
 • účetní závěrku Mikroregionu Krnovsko za rok 2012 (období 1. 1. – 31. 12. 2012) včetně výsledku hospodaření
 • bez výhrad závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko za rok 2012

Valná hromada vzala na vědomí:

 • informaci o stavu běžného účtu, účtu ČNB a pokladny Mikroregionu Krnovsko k 31. 5. 2013
 • stav úhrady členských příspěvků obcí Mikroregionu Krnovsko

57. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 11. 4. 2013
Místo konání: Městský úřad Krnov, Hlavní nám. 1, zasedací místnost Mikroregionu Krnovsko
Přítomno: 7/9

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada schválila:

 • zpracování neinvestičního společného projektu na zajištění chodu Mikroregionu Krnovsko a zpracování investičního projektu na vybudování dětských hřišť v obcích mikroregionu a jejich předložení do Programu obnovy a rozvoje venkova MSK 2013
 • finanční příspěvek 5.000 Kč pro Mgr. Ludmilu Čajanovou na dotisk knihy „Setkání u kaple“ s podmínkou předání 9 ks výtisků knihy Mikroregionu Krnovsko

Správní rada vzala na vědomí:

 • informaci o stavech bankovních účtů (ČNB a ČS) a pokladny Mikroregionu Krnovsko k 31. 3. 2013
 • zprávu revizní komise o kontrole hospodaření Mikroregionu Krnovsko de dni 31. 3. 2013
 • provedení auditu Mikroregionu Krnovsko za rok 2012

56. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 24. 1. 2013
Místo konání: Městský úřad Krnov, Hlavní nám. 1, zasedací místnost Mikroregionu Krnovsko
Přítomno: 7/9

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:24

Správní rada schválila:

 • bez výhrad úpravu rozpočtu dle předloženého rozpočtového opatření č. 3/2012
 • odpisový plán Mikroregionu Krnovsko na rok 2013

Správní rada vzala na vědomí:

 • informaci o stavu bankovního účtu a pokladny Mikroregionu Krnovsko k 31. 12. 2012
 • vytvoření účtu u ČNB nejpozději k 31. 3. 2013 pro účely čerpání dotací
 • zprávu revizní komise o kontrole hospodaření Mikroregionu Krnovsko ke dni 31. 12. 2012

38. Valná hromada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 13. 12. 2012
Místo konání: Městský úřad Krnov, Hlavní nám. 1, zasedací místnost – 2. patro
Přítomno: 17/25

Valná hromada schválila:

 • bez výhrad rozpočet Mikroregionu Krnovsko na rok 2013
 • bez výhrad rozpočtový výhled Mikroregionu Krnovsko na roky 2014-2015
 • plán inventur Mikroregionu Krnovsko pro rok 2012
 • příkaz předsedy Mikroregionu Krnovsko k provedení řádné inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2012
 • inventarizační komisi pro rok 2012 ve složení: Zdeňka Matyáštíková – předseda, Ing. Mojmír Pargač – člen, Marcela Hrancová – člen
 • odpisový plán na rok 2013
 • podání projektové žádosti Českopolská přeshraniční spolupráce obcí do Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd a předfinancování projektu do výše 250.000 Kč

Valná hromada vzala na vědomí:

 • informaci o stavu bankovního účtu a pokladny Mikroregionu Krnovsko k 30. 11. 2012
 • výroční zprávu o činnosti Mikroregionu Krnovsko za rok 2012

55. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 22. 11. 2012
Místo konání: Městský úřad Krnov, Hlavní nám. 1, zasedací místnost Mikroregionu Krnovsko
Přítomno: 8/9

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

 • bez výhrad úpravu rozpočtu dle předloženého rozpočtového opatření č. 2/2012

Správní rada mj. vzala na vědomí:

 • informaci o stavu bankovního účtu a pokladny Mikroregionu Krnovsko k 31. 10. 2012

Správní rada doporučila valné hromadě ke schválení:

 • schválení rozpočtu Mikroregionu Krnovsko na rok 2013 a rozpočtového výhledu na roky 2014-2015
 • podání projektové žádosti Českopolská přeshraniční spolupráce obcí do Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd a předfinancování projektu do výše 250.000 Kč

37. Valná hromada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 18. 10. 2012
Místo konání: Městský úřad Krnov, Hlavní nám. 1, zasedací místnost
Přítomno: 19/25

Valná hromada schválila:

 • přijetí dotace z Moravskoslezského kraje v rámci projektu „Modernizace veřejných prostranství“
 • přijetí dotace z Moravskoslezského kraje na činnost Mikroregionu Krnovsko v rámci projektu „Poradenství, společné akce a propagace v Mikroregionu Krnovsko“
 • uvolnění 6.000 Kč na zajištění oběda pro školení účetních Mikroregionu Krnovsko
 • uvolnění částky 15.000 Kč na žákovskou ligu stolního tenisu
 • konání 38. valné hromady dne 13. 12. 2012 v 9:00 hod. v zasedací místnosti MÚ Krnov, Hlavní nám. 1

Valná hromada vzala na vědomí:

 • informaci o stavu bankovního účtu a pokladny Mikroregionu Krnovsko k 30. 9. 2012
 • zprávu revizní komise o kontrole hospodaření Mikroregionu Krnovsko k 30. 9. 2012
 • Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Krnovsko v roce 2012

54. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 23. 8. 2012
Místo konání: Městský úřad Krnov, Hlavní nám. 1, zasedací místnost Mikroregionu Krnovsko
Přítomno: 7/9

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

 • školení účetních obcí Mikroregionu Krnovsko
 • úpravu rozpočtu dle rozpočtového opatření č. 1/2012
 • úhradu dětských hřišť z rozpočtu Mikroregionu Krnovsko
 • konání valné hromady dne 18. 10. 2012 v 9:00 hod.

Správní rada mj. vzala na vědomí:

 • informaci o stavu bankovního účtu a pokladny Mikroregionu Krnovsko k 31. 7. 2012
 • informaci o stavu úhrady řádných členských příspěvků na rok 2012

Správní rada doporučila valné hromadě ke schválení:

 • přijetí dotace z Moravskoslezského kraje v rámci projektu „Modernizace veřejných prostranství“
 • přijetí dotace z Moravskoslezského kraje na činnost Mikroregionu Krnovsko v rámci projektu „Poradenství, společné akce a propagace v Mikroregionu Krnovsko“

53. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 17. 4. 2012
Místo konání: Krnov, kancelář Mikroregionu Krnovsko
Přítomno: 7/9

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

 • program 53. správní rady Mikroregionu Krnovsko
 • kontrolní protokol z veřejnoprávní kontroly na místě k projektu „Veřejná prostranství Mikroregionu Krnovsko“

Správní rada mj. vzala na vědomí:

 • informaci o stavu bankovního účtu a pokladny Mikroregionu Krnovsko k 31. 3. 2012
 • informaci o stavu úhrady řádných členských příspěvků na rok 2012
 • zprávu manažerky mikroregionu k závěrečnému turnaji „Žákovská liga Mikroregionu Krnovsko ve stolním tenise 2012“
 • zprávu manažerky mikroregionu k průběhu výtvarné soutěže Mikroregionu Krnovsko s názvem „Víme, kde bydlíme, co máme zajímavého, co umíme…“

Správní rada mj. doporučila:

 • valné hromadě schválit závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko za rok 2011
 • valné hromadě schválit inventarizační zprávu svazku obcí Mikroregionu Krnovsko za rok 2011
 • valné hromadě ke schválení nového člena správní rady Ing. Rostislava Kociána za obec Třemešnou
 • valné hromadě ke schválení ve funkci předsedy mikroregionu Mgr. Alenu Krušinovou a ve funkci prvního místopředsedy mikroregionu Ing. Rostislava Kociána nebo Mgr. Dagmar Machaňovou

Správní rada souhlasila:

 • s krácením způsobilých výdajů nárokovaných v rámci závěrečné žádosti o platbu k projektu „Veřejná prostranství Mikroregionu Krnovsko“

52. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 26. 1. 2012
Místo konání: Krnov

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

 • uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor pro kancelář Mikroregionu Krnovsko na Revoluční 20, Krnov od 1. 2. 2012
 • zakoupení pohárů pro slavnostní vyhlášení výsledků Hokejové ligy Mikroregionu Krnovsko 2011/12
 • realizaci projektu se zapojením dětí a mládeže základních škol Mikroregionu Krnovsko – výtvarnou soutěž na téma „Víme, kde bydlíme, co máme zajímavého, co umíme“
 • stanovisko Mikroregionu Krnovsko k tzv. koncepčnímu záměru reformy systému financování regionálního škoství a jeho projednání s PhDr. Jaroslavou Wenigerovou

Správní rada mj. vzala na vědomí:

 • informace o stavu bankovního účtu a pokladny Mikroregionu Krnovsko k 31. 12. 2011
 • informace manažerky k organizaci a termínům miniturnajů a závěrečného turnaje „Žákovské ligy Mikroregionu Krnovsko ve stolním tenise 2012“
 • informace manažerky o předložení investičního projektu „Modernizace veřejných prostranství“ a neinvestičního projektu „Poradenství, společné akce a propagace v Mikroregionu Krnovsko“ do programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2012
 • informace o zahájení veřejnosprávní kontroly na místě k projektu „Veřejná prostranství Mikroregionu Krnovsko“ kontrolními pracovníky Úřadu regionální rady Ostrava