13. Valná hromada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 22. 6. 2006
Místo konání: Janov

Valná hromada mj. schválila:

 • závěrečný účet svazku obcí Mikroregionu Krnovsko za rok 2005
 • zprávu revizní komise o kontrole hospodaření a přezkoumání roční účetní závěrky Mikroregionu Krnovsko za rok 2005
 • zprávu inventarizační komise o provedení fyzické i dokladové inventury majetku a závazků svazku obcí Mikroregionu Krnovsko sestavenou ke dni 31. 12. 2005
 • zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Krnovsko za rok 2005
 • seznam vybraných projektů MAS Rozvoj Krnovska, o.p.s., ze dne 21. 6. 2006 k jejich realizaci v rámci 3. kola programu LEADER ČR.

Valná hromada mj. projednala:

 • zprovoznění internetových stránek Mikroregionu Krnovsko v polské verzi
 • nový stavební zákon
 • nové možnosti týkající se odpadového hospodářství obcí.

17. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 15. 5. 2006
Místo konání: Město Albrechtice

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

 • postup realizace projektů:
  • Obnova veřejného osvětlení obcí Mikroregionu Krnovsko – I. etapa
  • Rozšíření poradenství – rozvoj činnosti venkovského mikroregionu
  • Informační systém Mikroregionu Krnovsko
  • Komplexní řešení pro nakládání s odpady pro Mikroregion Krnovsko.

Správní rada mj. projednala:

 • harmonogram a organizační zajištění projektu “Zimní olympiáda Mikroregionu Krnovsko”

12. Valná hromada Mikroregionu Krnovsko – PR

Datum konání: 30. 5. 2006
Hlasování PER ROLLAM

Valná hromada schválila:

 • přijetí dotace na projekty:
  • Obnova veřejného osvětlení obcí Mikroregionu Krnovsko – I. etapa
  • Rozšíření poradenství – rozvoj činnosti venkovského mikroregionu
  • Informační systém Mikroregionu Krnovsko
  • Komplexní řešení pro nakládání s odpady pro Mikroregion Krnovsko.

Komplexní řešení pro nakládání s odpady pro Mikroregion Krnovsko

Celkové náklady: 239 309 Kč
Dotace: 179 480 Kč (74,99 %)
Doba realizace: 3/2006 – 12/2006
Zúčastněné obce: 16 obcí Mikroregionu Krnovsko

Cílem projektu je optimalizace nakládání s odpady v 16 obcích Mikroregionu Krnovsko. Jedná se o vypracování projektové dokumentace vč. analýzy využitelnosti sběrného a třídícího dvora.Projekt byl předložen do programu „Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství“, č. ŽPZ/03/2005. O přidělení dotace rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém 10. zasedání dne 4. 5. 2006.

Obnova veřejného osvětlení obcí Mikroregonu Krnovsko – I. etapa

Celkové náklady: 900 tis. Kč
Dotace: 500 tis. Kč (55,56 %)
Doba realizace: 4/2006 – 12/2006
Zúčastněné obce: Bohušov, Brantice, Dívčí Hrad, Holčovice, Hošťálkovy, Krasov, Lichnov, Úvalno, Zátor

Cílem tohoto projektu je podpořit postupnou obnovu veřejného osvětlení v malých obcích Mikroregionu Krnovsko. Projekt je realizován etapově, v navazujících etapách se předpokládá postupná obnova veřejného osvětlení v dalších obcích mikroregionu. Projekt byl předložen do programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje“, č. RR/01/2006. O přidělení dotace rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém 10. zasedání dne 4. 5. 2006.

Rozšíření poradenství – rozvoj činnosti venkovského mikroregionu

Celkové náklady: 520 tis. Kč
Dotace: 320 tis. Kč (61,54 %)
Doba realizace: 1/2006 – 6/2007

Cílem projektu je prostřednictvím společných projektů a společně organizovaných akcí zajistit rozvoj venkovského mikroregionu Krnovsko.Projekt byl předložen do programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje“, č. RR/01/2006. O přidělení dotace rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém 10. zasedání dne 4. 5. 2006.

Informační systém Mikroregionu Krnovsko

Celkové náklady: 983 801,00 Kč
Dotace: 885 421,00 Kč (90,00 %)
Doba realizace: 1. 12. 2005 – 15. 12. 2006
Zúčastněné obce: 19 obcí MRK

Projekt je zaměřen na zlepšení informovanosti turistů a návštěvníků Mikroregionu Krnovsko. Stávající informační systém bude doplněn o informační tabule s turistickými mapami, fotografiemi a informacemi upozorňujícími na největší zajímavosti regionu. Projekt byl předložen do grantového schématu SROP „Jednotný komunikační styl 2005“. O přidělení dotace rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém 10. zasedání dne 4. 5. 2006.