27. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 24. 1. 2008
Místo konání: Krnov

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

 • závěrečné vyúčtování projektu „Vzdělávání a poradenství pro rozvoj aktivit Mikroregionu Krnovsko“
 • zpracování společného projektu „Obnova veřejného osvětlení obcí Mikroregionu Krnovsko – III. etapa“
 • doporučení obcím Osoblažska k projektům cestovního ruchu

Správní rada mj. projednala:

 • současný stav projektu „Integrovaný systém nakládání s odpady v Mikroregionu Krnovsko“.

Plán činnosti Mikroregionu Krnovsko na rok 2008

1. Příprava projektů a žádostí o dotace na rok 2007 z programů Moravskoslezského kraje a OP přeshraniční spolupráce. Prioritně půjde o projekty zaměřené na:

– přípravu projektových dokumentací a studií k realizaci projektů v období 2007 – 13
– rekonstrukce veřejného osvětlení v obcích MRK
– zajištění chodu MRK
– podporu sportovních, kulturních a společenských aktivit na území MRK.

2. Příprava společných projektů předkládaných v rámci ROP NUTS II Moravskoslezsko:

– vybudování víceúčelových sportovních hřišť
– obnova drobných sakrálních a památkových objektů, kulturních památek.

3. Příprava dokumentace k projektu „Integrovaný systém pro nakládání s odpady v MRK“ pro předložení žádosti o dotaci v rámci OP Životní prostředí.

4. Spolupráce s obecně prospěšnou společností Rozvoj Krnovska, o. p. s., při realizaci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 13 – osa IV. – LEADER.

5. Zajištění řádného chodu MRK (po stránce administrativní, ekonomické a organizační) vč. provozování internetových stránek Mikroregionu Krnovsko.

6. Zajištění informovanosti obcí MRK o programech a dotačních titulech a možnostech získávání finančních prostředků z domácích zdrojů i zdrojů EU.

7. Zajištění poradenství ve věci řešení společných problémů legislativních a jiných.

8. Udržování, navazování kontaktů a spolupráce s institucemi a organizacemi kraje, subjekty soukromého sektoru a dalšími organizacemi zejména z oblasti ekonomického rozvoje (Moravskoslezský kraj, Sdružení pro obnovu komunikace I 11/I 57, Euroregion Praděd apod.).

Zpracovala: Ing. Bc. Judita Žáčková

20. Valná hromada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 13. 12. 2007
Místo konání: Ludvíkov

Valná hromada mj. schválila:

 • bez výhrad rozpočet Mikroregionu Krnovsko na rok 2008
 • bez výhrad rozpočtové výhledy Mikroregionu Krnovsko na roky 2009 a 2010
 • inventarizační komisi pro rok 2007
 • plán činnosti Mikroregionu Krnovsko na rok 2008.

Valná hromada mj. projednala:

 • záměr na uspořádání „Letních her Mikroregionu Krnovsko“
 • výroční zprávu o činnosti svazku obcí Mikroregionu Krnovsko za rok 2007
 • harmonogram projektových opatření PRV na rok 2008 a plán výzev ROP NUTS II Moravskoslezsko na rok 2008.

26. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 22. 11. 2007
Místo konání: Krnov

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

 • úpravu rozpočtu dle rozpočtového opatření č. 3/2007 bez výhrad
 • závěrečné vyúčtování projektu „Obnova veřejného osvětlení obcí Mikroregionu Krnovsko – II. etapa“
 • předložení společného projektu „Víceúčelová hřiště Mikroregionu Krnovsko“ do ROP
 • zpracování společného projektu „Zimní hry Mikroregionu Krnovsko 2008“

19. Valná hromada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 2. 10. 2007
Místo konání: Zátor

Valná hromada mj. schválila:

 • zprávu revizní komise
 • řádné členské příspěvky na rok 2008
 • přípravu projektu „Integrovaný systém pro nakládání s odpady v Mikroregionu Krnovsko“

Valná hromada mj. projednala:

 • uzavření partnerské smlouvy s okresem Prudnik
 • zastoupení mikroregionu na konferenci „Evropské příležitosti regionu“ v Ostravě ve dnech 4. – 5. 10. 2007

24. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 13. 9. 2007
Místo konání: Krnov

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

 • úpravu rozpočtu dle rozpočtového opatření č. 2/2007 bez výhrad
 • zhotovení drobných propagačních materiálů

Správní rada mj. projednala:

 • zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření Mikroregionu Krnovsko v roce 2007

17. Valná hromada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 11. 5. 2007
Místo konání: Holčovice

Valná hromada mj. schválila:

 • nové složení orgánů svazku obcí Mikroregionu Krnovsko
 • přijetí dotace na projekt „Obnova veřejného osvětlení obcí Mikroregionu Krnovsko – II. etapa“
 • přijetí dotace na projekt „Vzdělávání a poradenství pro rozvoj aktivit Mikroregionu Krnovsko“

Valná hromada mj. projednala:

 • účetní záležitosti svazku obcí Mikroregionu Krnovsko
 • výstupy projektu „Intenzifikace systému separovaného sběru odpadu v MRK“
 • možnosti podpory vzdělávacích a sportovních aktivit zejména dětí a mládeže na území Mikroregionu Krnovsko

Vzdělávání a poradenství pro rozvoj aktivit Mikroregionu Krnovsko

Celkové náklady: 265 tis. Kč
Dotace: 170 tis. Kč
Doba realizace: 7/2007 – 12/2007

Cílem projektu je zajistit obcím mikroregionu poradenství v oblasti volnočasových aktivit, rozvoje podnikání, cestovního ruchu, životního prostředí atd., tak aby na tomto území mohlo být realizováno co nejvíce aktivit a akcí.

Projekt byl předložen do programu „Podpora obnovy a rozvoje Moravskoslezského kraje 2007“, č. RR/01/2007. O přidělení dotace rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 26. 4. 2007.