Celkové náklady: 348 800 Kč
Dotace: 257 150 Kč
Doba realizace: 5/2008 – 7/2009

Projektem bude řešena příprava projektů v Mikroregionu Krnovsko financovatelných z ROP. Na základě projednání v orgánech mikroregionu bylo odsouhlaseno připravit v rámci tohoto projektu 2 projektové zéměry do fáze předběžné studie proveditelnosti. První záměr ,,Veřejná prostranství Mikroregionu Krnovsko“ bude řešit obnovu a estetické zlepšení venkovského prostoru, druhý záměr ,,Obnova drobných, památkových a sakrálních objektů“ se zaměří na obnovu místních drobných památkových objektů – kapliček a dalších prvků venkovského prostředí.

Projekt byl předložen do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, oblast podpory 5.2 Podpora absorpční kapacity. O přidělení dotace rozhodl Výbor Regionální rady dne 26. 6. 2008.