Plán činnosti Mikroregionu Krnovsko na rok 2011

1. Příprava projektů a žádostí o dotace na rok 2011 z programů Moravskoslezského kraje, případně dalších vhodných programů (MMR, MAS Rozvoj Krnovska, o.p.s. apod.).

Prioritně půjde o projekty zaměřené na:

– vybudování, obnovu, rekonstrukci nebo modernizaci dětských hřišť a sportovišť
– vybudování či modernizaci bezdrátových rozhlasů
– zajištění chodu MRK vč. propagace aktivit mikroregionu.

2. Ukončení realizace projektu „Veřejná prostranství Mikroregionu Krnovsko“.

3. Zajištění realizace, vyhodnocování, monitorování, udržitelnosti a publicity společných projektů.

4. Organizační zajištění a financování 3. a 4. ročníku Hokejové ligy Mikroregionu Krnovsko.

5. Příprava společného projektu s využitím víceúčelových hřišť – sportovní turnaj žáků základních škol.

6. Uskutečnění společného setkání starostů Mikroregionu Krnovsko spojené s vhodným školením či workshopem (případně výjezdním zasedáním valné hromady) v některém z míst regionu – s finanční spoluúčastí zúčastněných členů Mikroregionu Krnovsko.

7. Spolupráce s obecně prospěšnou společností Rozvoj Krnovska, o. p. s., při realizaci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 13 – osa IV. – LEADER.

8. Zajištění řádného chodu MRK (po stránce administrativní, ekonomické a organizační) vč. provozování internetových stránek Mikroregionu Krnovsko.

9. Zajištění informovanosti obcí MRK o programech a dotačních titulech a možnostechmzískávání finančních prostředků z domácích zdrojů i zdrojů EU.

10. Zajištění poradenství ve věci řešení společných problémů legislativních a jiných.

11. Udržování, navazování kontaktů a spolupráce s institucemi a organizacemi kraje, ostatními mikroregiony, subjekty soukromého sektoru a dalšími organizacemi zejména z oblasti ekonomického rozvoje (Moravskoslezský kraj, Úřad regonální rady NUTS II Moravskoslezsko, Sdružení pro obnovu komunikace I 11/I 57, Euroregion Praděd apod.).

Zpracovala: Ing. Bc. Judita Žáčková

Plán činnosti Mikroregionu Krnovsko na rok 2010

1. Příprava projektů a žádostí o dotace na rok 2010 z programů Moravskoslezského kraje.

Prioritně půjde o projekty zaměřené na:

– 2. etapu budování dětských hřišt v obcích MRK
– zajištění chodu MRK vč. propagace aktivit mikroregionu.

2. Příprava společných projektů předkládaných v rámci ROP NUTS II Moravskoslezsko:

– Drobné, památkové a sakrální objekty Mikroregionu Krnovsko
– Hasičské zbrojnice Mikroregionu Krnovsko.

3. Zajištění realizace, vyhodnocování, monitorování, udržitelnosti a publicity společných projektů.

4. Organizační zajištění a financování 2. a 3. ročníku Hokejové ligy Mikroregionu Krnovsko.

5. Příprava společného projektu s využitím víceúčelových hřišť – sportovní turnaj žáků základních škol.

6. Uskutečnění společného poznávacího zájezdu – workshopu – s finanční spoluúčastí zúčastněných osob z řad členů Mikroregionu Krnovsko.

7. Spolupráce s obecně prospěšnou společností Rozvoj Krnovska, o. p. s., při realizaci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 13 – osa IV. – LEADER.

8. Zajištění řádného chodu MRK (po stránce administrativní, ekonomické a organizační) vč. provozování internetových stránek Mikroregionu Krnovsko.

9. Zajištění informovanosti obcí MRK o programech a dotačních titulech a možnostech získávání finančních prostředků z domácích zdrojů i zdrojů EU.

10. Zajištění poradenství ve věci řešení společných problémů legislativních a jiných.

11. Udržování, navazování kontaktů a spolupráce s institucemi a organizacemi kraje, ostatními mikroregiony, subjekty soukromého sektoru a dalšími organizacemi zejména z oblasti ekonomického rozvoje (Moravskoslezský kraj, Úřad regonální rady NUTS II Moravskoslezsko, Sdružení pro obnovu komunikace I 11/I 57, Euroregion Praděd apod.).

Zpracovala: Ing. Bc. Judita Žáčková

Plán činnosti Mikroregionu Krnovsko na rok 2009

1. Příprava projektů a žádostí o dotace na rok 2009 z programů Moravskoslezského kraje.

Prioritně půjde o projekty zaměřené na:

– vybudování dětských hřišt v obcích MRK
– zajištění chodu MRK
– projekty na přípravu projektových dokumentací a studií k realizaci projektů v období 2007 – 13 ( v závislosti na možnostech získání finančních prostředků na realizaci).

2. Příprava společných projektů předkládaných v rámci ROP NUTS II Moravskoslezsko:

– Veřejná prostranství Mikroregionu Krnovsko
– Obnova drobných, památkových a sakrálních objektů Mikroregionu Krnovsko
– Hasičské zbrojnice Mikroregionu Krnovsko.

3. Příprava společných projektů předkládaných v rámci PRV:

– Obnova místních komunikací Mikroregionu Krnovsko.

4. Ukončení realizace projektů:

– Víceúčelová hřiště Mikroregionu Krnovsko I.
– Víceúčelová hřiště Mikroregionu Krnovsko II.

5. Příprava společného projektu s využitím Operačního programu přeshraniční spolupráce regionu Praděd – Fondu mikroprojektů:

– česko-polský workshop spojený s dvoudenním poznávacím zájezdem do Polska.

6. Spolupráce s obecně prospěšnou společností Rozvoj Krnovska, o. p. s., při realizaci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 13 – osa IV. – LEADER.

7. Zajištění řádného chodu MRK (po stránce administrativní, ekonomické a organizační) vč. provozování internetových stránek Mikroregionu Krnovsko.

8. Zajištění informovanosti obcí MRK o programech a dotačních titulech a možnostech získávání finančních prostředků z domácích zdrojů i zdrojů EU.

9. Zajištění poradenství ve věci řešení společných problémů legislativních a jiných.

10. Udržování, navazování kontaktů a spolupráce s institucemi a organizacemi kraje, subjekty soukromého sektoru a dalšími organizacemi zejména z oblasti ekonomického rozvoje (Moravskoslezský kraj, Úřad regonální rady NUTS II Moravskoslezsko, Sdružení pro obnovu komunikace I 11/I 57, Euroregion Praděd apod.).

Zpracovala: Ing. Bc. Judita Žáčková

Plán činnosti Mikroregionu Krnovsko na rok 2008

1. Příprava projektů a žádostí o dotace na rok 2007 z programů Moravskoslezského kraje a OP přeshraniční spolupráce. Prioritně půjde o projekty zaměřené na:

– přípravu projektových dokumentací a studií k realizaci projektů v období 2007 – 13
– rekonstrukce veřejného osvětlení v obcích MRK
– zajištění chodu MRK
– podporu sportovních, kulturních a společenských aktivit na území MRK.

2. Příprava společných projektů předkládaných v rámci ROP NUTS II Moravskoslezsko:

– vybudování víceúčelových sportovních hřišť
– obnova drobných sakrálních a památkových objektů, kulturních památek.

3. Příprava dokumentace k projektu „Integrovaný systém pro nakládání s odpady v MRK“ pro předložení žádosti o dotaci v rámci OP Životní prostředí.

4. Spolupráce s obecně prospěšnou společností Rozvoj Krnovska, o. p. s., při realizaci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 13 – osa IV. – LEADER.

5. Zajištění řádného chodu MRK (po stránce administrativní, ekonomické a organizační) vč. provozování internetových stránek Mikroregionu Krnovsko.

6. Zajištění informovanosti obcí MRK o programech a dotačních titulech a možnostech získávání finančních prostředků z domácích zdrojů i zdrojů EU.

7. Zajištění poradenství ve věci řešení společných problémů legislativních a jiných.

8. Udržování, navazování kontaktů a spolupráce s institucemi a organizacemi kraje, subjekty soukromého sektoru a dalšími organizacemi zejména z oblasti ekonomického rozvoje (Moravskoslezský kraj, Sdružení pro obnovu komunikace I 11/I 57, Euroregion Praděd apod.).

Zpracovala: Ing. Bc. Judita Žáčková

Plán činnosti Mikroregionu Krnovsko na rok 2007

1. Příprava projektů a žádostí o dotace na rok 2007 z národních programů a programů Moravskoslezského kraje. Prioritně půjde o projekty zaměřené na:

– přípravu projektových dokumentací a studií k realizaci projektů v období 2007 – 13
– rekonstrukce veřejného osvětlení v obcích MRK
– vybudování a modernizace autobusových čekáren
– obnova drobných sakrálních a památkových objektů, kulturních památek
– rekonstrukce, obnova a modernizace zejména víceúčelových sportovních zařízení
– propagace regionu, případně jiné projekty.

2. Příprava společných projektů předkládaných v rámci ROP NUTS II Moravskoslezsko:

– estetické zlepšení veřejných prostranství, zeleně a dalších prvků venkovského dědictví s důrazem na doplnění mobiliáře a obnovu a rekonstrukci dětských hřišť v obcích MRK
– podpora budování doprovodné dopravní infrastruktury v mikroregionu – dopravní značení.

3. Zahájení realizace projektu „Komplexní řešení pro nakládání s odpady pro MRK“.

4. Zajištění aktivní participace zástupců MRK při prosazování záměru na zpracování projektových dokumentací pro velké strategické projekty Mikroregionu Krnovsko v rámci programu Moravskoslezského kraje „Partnerstvím k prosperitě“.

5. Aktualizace Strategického plánu rozvoje Mikroregionu Krnovsko pro období 2007 – 13, zejména části „akční plány“.

6. Podpora spolupráce soukromého a veřejného sektoru v Mikroregionu Krnovsko – společná setkání.

7. Spolupráce s obecně prospěšnou společností Rozvoj Krnovska, o. p. s., při realizaci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 13 – osa IV. – LEADER.

8. Účast a prezentace MRK na celostátním veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR 2007 v Brně.

9. Zajištění propagace MRK prostřednictvím médií (tisk, internet, regionální vysílání televize, specializované instituce – Czechtourism apod.).

10. Zajištění řádného chodu MRK (po stránce administrativní, ekonomické a organizační) vč. provozování internetových stránek Mikroregionu Krnovsko.

11. Zajištění informovanosti obcí MRK o programech a dotačních titulech a možnostech získávání finančních prostředků z domácích zdrojů i zdrojů EU.

12. Zajištění poradenství ve věci řešení společných problémů legislativních a jiných.

13. Udržování, navazování kontaktů a spolupráce s institucemi a organizacemi kraje, subjekty soukromého sektoru a dalšími organizacemi zejména z oblasti ekonomického rozvoje (Moravskoslezský kraj, Sdružení pro obnovu komunikace I 11/I 57, Euroregion Praděd, Destinační management Moravskoslezský apod.).

Zpracovala: Ing. Bc. Judita Žáčková

Plán činnosti Mikroregionu Krnovsko na rok 2006

1. Příprava projektů a žádostí o dotace na rok 2006 z Programů a grantů Moravskoslezského kraje. Pravděpodobně půjde o projekty zaměřené na:

– Rekonstrukce místních komunikací, doprovodnou architekturu pro pěší a cykloturistiku
– Rekonstrukce veřejného osvětlení
– Rekonstrukce a opravy budov v jednotlivých obcích
– Rekonstrukce a obnovu kulturních památek, sportovních zařízení
– Propagace regionu, případně jiné projekty.

2. Příprava společného projektu předkládaného v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl – informační tabule v jednotlivých obcích MRK.

3. Příprava společného projektu předkládaného v rámci Iniciativy INTERREG IIIA – Fond mikroprojektů – jazyková mutace (polština, příp. angličtina) internetových stránek mikroregionu Krnovsko.

4. Příprava společného projektu – bezdrátový internet do obcí MRK.

5. Příprava nových projektů MRK zejména na rok 2007 s využitím běžně dostupných tuzemských dotačních titulů.

6. Účast a prezentace MRK na celostátním veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR 2006 v Brně.

7. Zajištění propagace MRK prostřednictvím médií (tisk, internet, regionální vysílání televize, specializované instituce – Czechtourism apod.).

8. Udržování, navazování kontaktů a spolupráce s institucemi a organizacemi kraje, subjekty soukromého sektoru a dalšími organizacemi zejména z oblasti ekonomického rozvoje (Enterprise plc., Destinační management Moravskoslezský apod.).

9. Spolupráce s obecně prospěšnou společností Rozvoj Krnovska při realizaci programů LEADER ČR a LEADER +.

10. Provoz internetových stránek Mikroregionu Krnovsko.

11. Provoz centra mikroregionu Krnovsko na zámku v Linhartovech.

12. Informování a pomoc při přípravě významných regionálních projektů do strukturálních programů EU.

13. Zajištění poradenství ve věci řešení společných problémů legislativních a jiných.

14. Zajištění individuálního poradenství členským obcím.

15. Zajištění řádného chodu MRK, formálních náležitostí a zvýšení propagace regionu.

Zpracovala: Bc. Judita Žáčková

Plán činnosti Mikroregionu Krnovsko na rok 2005

1. Příprava projektů a žádostí o dotace na rok 2005 z Programu pro hospodářsky slabé a
strukturálně postižené regiony a z grantů Moravskoslezského kraje. Pravděpodobně půjde
o projekty zaměřené na:

– Rekonstrukce místních komunikací, doprovodná architektura pro pěší a cykloturistiku
– Rekonstrukce veřejného osvětlení
– Rekonstrukce a opravy budov v jednotlivých obcích
– Propagace regionu, případně jiné projekty.

2. Příprava společného projektu předkládaného v rámci iniciativy společenství INTERREG IIIA zaměřeného na tradiční sportovní a kulturní akci MRK s intenzivním zapojením všech obyvatel do společenského a kulturního života MRK.

3. Účast a prezentace MRK na celostátním veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR 2005 v Brně.

4. Příprava nových projektů MRK, zejména na rok 2006, s využitím běžně dostupných tuzemských dotačních programů (granty krajů).

5. Spolupráce s obecně prospěšnou společností Rozvoj Krnovska při realizaci programů LEADER ČR a LEADER +.

6. Informování a pomoc při přípravě významných regionálních projektů do strukturálních programů EU.

7. Provoz společného informačního systému (WISP) a internetových stránek mikroregionu MRK.

8. Snaha o zřízení centra mikroregionu Krnovsko na zámku v Linhartovech.

9. Zajištění společného poradenství ve věci řešení společných problémů legislativních a jiných.

10. Zajištění individuálního poradenství členským obcím.

11. Zajištění řádného chodu MRK, formálních náležitostí a zvýšení propagace regionu.

12. Udržování a navazování kontaktů s veřejností v regionu, s orgány kraje a státu a s dalšími pro region významnými institucemi, spolupráce s ostatními mikroregiony a euroregiony.

Plán činnosti Mikroregionu Krnovsko na rok 2004

1. Realizace plánovaných projektů, které budou podpořeny dotacemi z Programu obnovy venkova, a to:

a) Komplexní propagace a medializace turistické nabídky MRK
b) Krnovské listy – v rozsahu MRK
c) Internet 24 hodin denně – bezdrátové připojení obcí MRK k internetu

2. Příprava projektů a žádostí o dotace na rok 2004 z Programu pro hospodářsky slabé a
strukturálně postižené regiony a z grantů Moravskoslezského kraje. Pravděpodobně půjde
o projekty zaměřené na:

– Rekonstrukci veřejného osvětlení a místního rozhlasu v obcích MRK
– Turistický region Krnovsko – Osoblažsko

3. Účast a prezentace MRK na celostátním veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR 2004 v Brně.

4. Příprava nových projektů MRK, zejména na rok 2005, s využitím běžně dostupných tuzemských dotačních programů (POV, granty krajů atd.).

5. Informování a pomoc při přípravě významných regionálních projektů do strukturálních programů EU.

6. Provoz společného informačního systému (WISP) MRK.

7. Zajištění společného poradenství ve věci řešení společných problémů legislativních a jiných.

8. Zajištění individuálního poradenství členským obcím.

9. Zajištění řádného chodu MRK, formálních náležitostí a zvýšení propagace regionu.

10. Udržování a navazování kontaktů s veřejností v regionu, s orgány kraje a státu a s dalšími pro region významnými institucemi, spolupráce s ostatními mikroregiony a euroregiony.