Datum konání: 22. 6. 2006
Místo konání: Janov

Valná hromada mj. schválila:

  • závěrečný účet svazku obcí Mikroregionu Krnovsko za rok 2005
  • zprávu revizní komise o kontrole hospodaření a přezkoumání roční účetní závěrky Mikroregionu Krnovsko za rok 2005
  • zprávu inventarizační komise o provedení fyzické i dokladové inventury majetku a závazků svazku obcí Mikroregionu Krnovsko sestavenou ke dni 31. 12. 2005
  • zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Krnovsko za rok 2005
  • seznam vybraných projektů MAS Rozvoj Krnovska, o.p.s., ze dne 21. 6. 2006 k jejich realizaci v rámci 3. kola programu LEADER ČR.

Valná hromada mj. projednala:

  • zprovoznění internetových stránek Mikroregionu Krnovsko v polské verzi
  • nový stavební zákon
  • nové možnosti týkající se odpadového hospodářství obcí.