Obnova místních komunikací Mikroregionu Krnovsko

Celkové náklady: 220 000 Kč
Dotace: 110 000 Kč
Doba realizace: 4/2008 – 4/2009

Díky dotaci bude umožněno vytvoření projektové dokumentace k projektu ,,Obnova místních komunikací Mikroregionu Krnovsko“. Cílem projektu je prostřednictvím obnovy místních komunikací zlepšit dopravní infrastrukturu a vzhled obcí do 500 obyvatel. Tohoto projektu se účastní 7 obcí Mikroregionu Krnovsko – Býkov – Láryšov, Čaková, Dívčí Hrad, Janov, Krasov, Liptaň a Vysoká.

Projekt byl předložen do „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2008“, č. RRK/02/2008. O přidělení dotace rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 26. 6. 2008.

13. Valná hromada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 22. 6. 2006
Místo konání: Janov

Valná hromada mj. schválila:

  • závěrečný účet svazku obcí Mikroregionu Krnovsko za rok 2005
  • zprávu revizní komise o kontrole hospodaření a přezkoumání roční účetní závěrky Mikroregionu Krnovsko za rok 2005
  • zprávu inventarizační komise o provedení fyzické i dokladové inventury majetku a závazků svazku obcí Mikroregionu Krnovsko sestavenou ke dni 31. 12. 2005
  • zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Krnovsko za rok 2005
  • seznam vybraných projektů MAS Rozvoj Krnovska, o.p.s., ze dne 21. 6. 2006 k jejich realizaci v rámci 3. kola programu LEADER ČR.

Valná hromada mj. projednala:

  • zprovoznění internetových stránek Mikroregionu Krnovsko v polské verzi
  • nový stavební zákon
  • nové možnosti týkající se odpadového hospodářství obcí.