1. Příprava projektů a žádostí o dotace na rok 2010 z programů Moravskoslezského kraje.

Prioritně půjde o projekty zaměřené na:

– 2. etapu budování dětských hřišt v obcích MRK
– zajištění chodu MRK vč. propagace aktivit mikroregionu.

2. Příprava společných projektů předkládaných v rámci ROP NUTS II Moravskoslezsko:

– Drobné, památkové a sakrální objekty Mikroregionu Krnovsko
– Hasičské zbrojnice Mikroregionu Krnovsko.

3. Zajištění realizace, vyhodnocování, monitorování, udržitelnosti a publicity společných projektů.

4. Organizační zajištění a financování 2. a 3. ročníku Hokejové ligy Mikroregionu Krnovsko.

5. Příprava společného projektu s využitím víceúčelových hřišť – sportovní turnaj žáků základních škol.

6. Uskutečnění společného poznávacího zájezdu – workshopu – s finanční spoluúčastí zúčastněných osob z řad členů Mikroregionu Krnovsko.

7. Spolupráce s obecně prospěšnou společností Rozvoj Krnovska, o. p. s., při realizaci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 13 – osa IV. – LEADER.

8. Zajištění řádného chodu MRK (po stránce administrativní, ekonomické a organizační) vč. provozování internetových stránek Mikroregionu Krnovsko.

9. Zajištění informovanosti obcí MRK o programech a dotačních titulech a možnostech získávání finančních prostředků z domácích zdrojů i zdrojů EU.

10. Zajištění poradenství ve věci řešení společných problémů legislativních a jiných.

11. Udržování, navazování kontaktů a spolupráce s institucemi a organizacemi kraje, ostatními mikroregiony, subjekty soukromého sektoru a dalšími organizacemi zejména z oblasti ekonomického rozvoje (Moravskoslezský kraj, Úřad regonální rady NUTS II Moravskoslezsko, Sdružení pro obnovu komunikace I 11/I 57, Euroregion Praděd apod.).

Zpracovala: Ing. Bc. Judita Žáčková