57. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 11. 4. 2013
Místo konání: Městský úřad Krnov, Hlavní nám. 1, zasedací místnost Mikroregionu Krnovsko
Přítomno: 7/9

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada schválila:

 • zpracování neinvestičního společného projektu na zajištění chodu Mikroregionu Krnovsko a zpracování investičního projektu na vybudování dětských hřišť v obcích mikroregionu a jejich předložení do Programu obnovy a rozvoje venkova MSK 2013
 • finanční příspěvek 5.000 Kč pro Mgr. Ludmilu Čajanovou na dotisk knihy „Setkání u kaple“ s podmínkou předání 9 ks výtisků knihy Mikroregionu Krnovsko

Správní rada vzala na vědomí:

 • informaci o stavech bankovních účtů (ČNB a ČS) a pokladny Mikroregionu Krnovsko k 31. 3. 2013
 • zprávu revizní komise o kontrole hospodaření Mikroregionu Krnovsko de dni 31. 3. 2013
 • provedení auditu Mikroregionu Krnovsko za rok 2012

56. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 24. 1. 2013
Místo konání: Městský úřad Krnov, Hlavní nám. 1, zasedací místnost Mikroregionu Krnovsko
Přítomno: 7/9

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:24

Správní rada schválila:

 • bez výhrad úpravu rozpočtu dle předloženého rozpočtového opatření č. 3/2012
 • odpisový plán Mikroregionu Krnovsko na rok 2013

Správní rada vzala na vědomí:

 • informaci o stavu bankovního účtu a pokladny Mikroregionu Krnovsko k 31. 12. 2012
 • vytvoření účtu u ČNB nejpozději k 31. 3. 2013 pro účely čerpání dotací
 • zprávu revizní komise o kontrole hospodaření Mikroregionu Krnovsko ke dni 31. 12. 2012

55. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 22. 11. 2012
Místo konání: Městský úřad Krnov, Hlavní nám. 1, zasedací místnost Mikroregionu Krnovsko
Přítomno: 8/9

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

 • bez výhrad úpravu rozpočtu dle předloženého rozpočtového opatření č. 2/2012

Správní rada mj. vzala na vědomí:

 • informaci o stavu bankovního účtu a pokladny Mikroregionu Krnovsko k 31. 10. 2012

Správní rada doporučila valné hromadě ke schválení:

 • schválení rozpočtu Mikroregionu Krnovsko na rok 2013 a rozpočtového výhledu na roky 2014-2015
 • podání projektové žádosti Českopolská přeshraniční spolupráce obcí do Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd a předfinancování projektu do výše 250.000 Kč

54. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 23. 8. 2012
Místo konání: Městský úřad Krnov, Hlavní nám. 1, zasedací místnost Mikroregionu Krnovsko
Přítomno: 7/9

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

 • školení účetních obcí Mikroregionu Krnovsko
 • úpravu rozpočtu dle rozpočtového opatření č. 1/2012
 • úhradu dětských hřišť z rozpočtu Mikroregionu Krnovsko
 • konání valné hromady dne 18. 10. 2012 v 9:00 hod.

Správní rada mj. vzala na vědomí:

 • informaci o stavu bankovního účtu a pokladny Mikroregionu Krnovsko k 31. 7. 2012
 • informaci o stavu úhrady řádných členských příspěvků na rok 2012

Správní rada doporučila valné hromadě ke schválení:

 • přijetí dotace z Moravskoslezského kraje v rámci projektu „Modernizace veřejných prostranství“
 • přijetí dotace z Moravskoslezského kraje na činnost Mikroregionu Krnovsko v rámci projektu „Poradenství, společné akce a propagace v Mikroregionu Krnovsko“

53. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 17. 4. 2012
Místo konání: Krnov, kancelář Mikroregionu Krnovsko
Přítomno: 7/9

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

 • program 53. správní rady Mikroregionu Krnovsko
 • kontrolní protokol z veřejnoprávní kontroly na místě k projektu „Veřejná prostranství Mikroregionu Krnovsko“

Správní rada mj. vzala na vědomí:

 • informaci o stavu bankovního účtu a pokladny Mikroregionu Krnovsko k 31. 3. 2012
 • informaci o stavu úhrady řádných členských příspěvků na rok 2012
 • zprávu manažerky mikroregionu k závěrečnému turnaji „Žákovská liga Mikroregionu Krnovsko ve stolním tenise 2012“
 • zprávu manažerky mikroregionu k průběhu výtvarné soutěže Mikroregionu Krnovsko s názvem „Víme, kde bydlíme, co máme zajímavého, co umíme…“

Správní rada mj. doporučila:

 • valné hromadě schválit závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko za rok 2011
 • valné hromadě schválit inventarizační zprávu svazku obcí Mikroregionu Krnovsko za rok 2011
 • valné hromadě ke schválení nového člena správní rady Ing. Rostislava Kociána za obec Třemešnou
 • valné hromadě ke schválení ve funkci předsedy mikroregionu Mgr. Alenu Krušinovou a ve funkci prvního místopředsedy mikroregionu Ing. Rostislava Kociána nebo Mgr. Dagmar Machaňovou

Správní rada souhlasila:

 • s krácením způsobilých výdajů nárokovaných v rámci závěrečné žádosti o platbu k projektu „Veřejná prostranství Mikroregionu Krnovsko“

52. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 26. 1. 2012
Místo konání: Krnov

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

 • uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor pro kancelář Mikroregionu Krnovsko na Revoluční 20, Krnov od 1. 2. 2012
 • zakoupení pohárů pro slavnostní vyhlášení výsledků Hokejové ligy Mikroregionu Krnovsko 2011/12
 • realizaci projektu se zapojením dětí a mládeže základních škol Mikroregionu Krnovsko – výtvarnou soutěž na téma „Víme, kde bydlíme, co máme zajímavého, co umíme“
 • stanovisko Mikroregionu Krnovsko k tzv. koncepčnímu záměru reformy systému financování regionálního škoství a jeho projednání s PhDr. Jaroslavou Wenigerovou

Správní rada mj. vzala na vědomí:

 • informace o stavu bankovního účtu a pokladny Mikroregionu Krnovsko k 31. 12. 2011
 • informace manažerky k organizaci a termínům miniturnajů a závěrečného turnaje „Žákovské ligy Mikroregionu Krnovsko ve stolním tenise 2012“
 • informace manažerky o předložení investičního projektu „Modernizace veřejných prostranství“ a neinvestičního projektu „Poradenství, společné akce a propagace v Mikroregionu Krnovsko“ do programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2012
 • informace o zahájení veřejnosprávní kontroly na místě k projektu „Veřejná prostranství Mikroregionu Krnovsko“ kontrolními pracovníky Úřadu regionální rady Ostrava

51. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 15. 11. 2011
Místo konání: Krnov

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

 • úpravu rozpočtu dle předloženého rozpočtového opatření č. 3/2011

Správní rada mj. doporučila:

 • valné hromadě schválit bez výhrad návrh rozpočtu Mikroregionu Krnovsko na ro 2012
 • valné hromadě schválit návrh plánu činnosti Mikroregionu Krnovsko na rok 2012

Správní rada mj. vzala na vědomí:

 • informace o podání závěrečné monitorovací zprávy se závěrečnou žádostí o platbu k projektu „Veřejná prostranství Mikroregionu Krnovsko“
 • informace o výsledku výzvy ředitelům základních škol Mikroregionu Krnovsko k zapojení se do akce „Žákovská liga Mikroregionu Krnovsko ve stolním tenise 2012“
 • informace manažerky mikroregionu z jednání pracovní skupiny týkajících se aktualizace Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 16, globálního strategického cíle „Kvalitní a kulturní prostředí, služby a infrastruktura pro život, práci a návštěvu“.