Zimní hry Mikroregionu Krnovsko

Výsledkové listiny


Fotogalerie Zimních her Mikroregionu Krnovsko 2006

14. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 4. 1. 2006
Místo konání: Město Albrechtice

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

 • předložení 2 projektů za Mikroregion Krnovsko do Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje.

Správní rada mj. projednala:

 • předložení společného projektu obcí Jindřichov, Janov a Petrovice se zaměřením na podporu kulturního a společenského života zúčastněných obcí do Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje.

Plán činnosti Mikroregionu Krnovsko na rok 2006

1. Příprava projektů a žádostí o dotace na rok 2006 z Programů a grantů Moravskoslezského kraje. Pravděpodobně půjde o projekty zaměřené na:

– Rekonstrukce místních komunikací, doprovodnou architekturu pro pěší a cykloturistiku
– Rekonstrukce veřejného osvětlení
– Rekonstrukce a opravy budov v jednotlivých obcích
– Rekonstrukce a obnovu kulturních památek, sportovních zařízení
– Propagace regionu, případně jiné projekty.

2. Příprava společného projektu předkládaného v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl – informační tabule v jednotlivých obcích MRK.

3. Příprava společného projektu předkládaného v rámci Iniciativy INTERREG IIIA – Fond mikroprojektů – jazyková mutace (polština, příp. angličtina) internetových stránek mikroregionu Krnovsko.

4. Příprava společného projektu – bezdrátový internet do obcí MRK.

5. Příprava nových projektů MRK zejména na rok 2007 s využitím běžně dostupných tuzemských dotačních titulů.

6. Účast a prezentace MRK na celostátním veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR 2006 v Brně.

7. Zajištění propagace MRK prostřednictvím médií (tisk, internet, regionální vysílání televize, specializované instituce – Czechtourism apod.).

8. Udržování, navazování kontaktů a spolupráce s institucemi a organizacemi kraje, subjekty soukromého sektoru a dalšími organizacemi zejména z oblasti ekonomického rozvoje (Enterprise plc., Destinační management Moravskoslezský apod.).

9. Spolupráce s obecně prospěšnou společností Rozvoj Krnovska při realizaci programů LEADER ČR a LEADER +.

10. Provoz internetových stránek Mikroregionu Krnovsko.

11. Provoz centra mikroregionu Krnovsko na zámku v Linhartovech.

12. Informování a pomoc při přípravě významných regionálních projektů do strukturálních programů EU.

13. Zajištění poradenství ve věci řešení společných problémů legislativních a jiných.

14. Zajištění individuálního poradenství členským obcím.

15. Zajištění řádného chodu MRK, formálních náležitostí a zvýšení propagace regionu.

Zpracovala: Bc. Judita Žáčková

10. Valná hromada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 16. 12. 2005
Místo konání: Bohušov

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY:

Valná hromada mj. schválila:

 • členské příspěvky na rok 2006 pro členské obce Mikroregionu Krnovsko ve výši 12,- Kč na každého trvale hlášeného obyvatele k 1. 1. 2005 a jejich zaplacení na základě fakturace s termínem splatnosti 10 dnů od data vystavení faktury
 • rozpočet mikroregionu Krnovsko na rok 2006
 • volbu orgánů svazku na další období ve složení:
  předseda: Petr Šolc
  místopředsedové: Vítězslav Odložilík
  Salome Sýkorová
  správní rada: Petr Šolc
  Vítězslav Odložilík
  Salome Sýkorová
  Vlastimil Adámek
  Josef Hercig
  Marta Otisková
  Pavel Šprinz
  František Tománek
  Dagmar Válková
  revizní komise: Vlastimil Machů
  Ludmila Fojtíková
  Jindřich Galda
 • plán činnosti Mikroregionu Krnovsko na rok 2006.

Valná hromada mj. projednala:

 • výroční zprávu o činnosti svazku obcí Mikroregionu Krnovsko za rok 2005
 • informaci ke společnému projektu „Zimní olympiáda Mikroregionu Krnovsko“
 • předložení společného projektu Mikroregionu Krnovsko do 3. kola výzvy grantového schématu „Jednotný komunikační styl“
 • informaci k veletrhu REGIONTOUR 2006
 • uskutečněné aktivity za předcházející období (prezentace v časopisech „Travel in the Czech republic“, „103 premiér v ČR“, účast na jednáních k Marketingové strategii cestovního ruchu Severní Moravy a Slezska).

12. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 16. 11. 2005
Místo konání: Linhartovský zámek

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

 • zvýšení členských příspěvků na rok 2006 o 2,- Kč/ obv pro předložení Valné hromadě
 • předložení společného projektu v rámci GS Jednotný komunikační styl – vytvoření systému informování turistů – informační skříňky vč. map.

Správní rada mj. projednala:

 • harmonogram a organizační zajištění projektu „Zimní olympiáda Mikroregionu Krnovsko“
 • návrh na volbu orgánů MRK – předseda, místopředsedové, revizní komise, správní rada
 • plán činnosti na rok 2006
 • uskutečněné aktivity za předcházející období (prezentace v časopisech „Travel in the Czech republic“, „103 premiér v ČR“, účast na jednáních k Marketingové strategii cestovního ruchu Severní Moravy a Slezska)

9. Valná hromada Mikroregionu Krnovsko – PR

Datum konání: 25. 7. 2005
HLASOVÁNÍ PER ROLLAM

Valná hromada mj. schválila:

 • závěrečný účet svazku obcí Mikroregionu Krnovsko za rok 2004
 • zprávu revizní komise o kontrole hospodaření a přezkoumání roční účetní závěrky Mikroregionu Krnovsko za rok 2004
 • zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Krnovsko za rok 2004
 • úpravu rozpočtu Mikroregionu Krnovsko na rok 2005 dle rozpočtového opatření č. 1/2005

Valná hromada neschválila:

 • poskytnutí finančních prostředků ve výši 180 000,- Kč z rozpočtu Mikroregionu Krnovsko na provoz parní lokomotivy na úseku Třemešná – Osoblaha v letní sezóně 2005
 • poskytnutí finančních příspěvků ve výši 25 000,- Kč obci Bohušov a 25 000,- Kč obci Slezské Rudoltice na propagaci oslav obcí.

11. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 19. 7. 2005
Místo konání: Krnov

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

 • prezentaci Mikroregionu Krnovsko v časopise TRAVEL IN THE CZECH REPUBLIC

Správní rada mj. projednala:

 • zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Krnovsko za rok 2004
 • možnost vytvořit Sdružení vlastníků obecních lesů
 • informaci o možnosti zřízení širokopásmového internetu v obcích MRK

Zimní olympiáda Mikroregionu Krnovsko

Jedná se o pilotní, dlouhodobě připravovanou společnou akci Mikroregionu Krnovsko, do které se zapojí všechny obce daného území. Zimní olympiáda se odehraje ve sportovních areálech obce Holčovice, kde je dostatečné a stále se rozvíjející zázemí zejména pro zimní rekreačně – sportovní aktivity, které mají příznivý vliv na rozvoj cestovního ruchu této oblasti. Olympiáda je koncipována tak, aby oslovila všechny věkové kategorie – děti, mládež, střední věkovou kategorii i seniory. Na sportovní klání bude navazovat kulturně – společenský večer s cimbálovou muzikou.

Vzhledem k tomu, že akce významně přispěje k obnově a podpoře kulturního života na venkově a má regionální charakter, byla předložena jako projekt v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje“, č. RR/01/2005 – DT 3.

Celkové náklady projektu 165 tis. Kč
Požadovaná dotace 115 tis. Kč (69,7%).
Doba trvání projektu 1. 1. 2005 – 31. 3. 2006.

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém 5. zasedání dne 23. 6. 2005 usnesením č. 5/221/1 rozhodlo o přidělení neinvestiční dotace na realizaci projektu ve výši maximálně 69,7% z celkových uznatelných nákladů projektu, maximálně však 115 000,- Kč.