Rozšíření poradenství – rozvoj činnosti venkovského mikroregionu

Celkové náklady: 520 tis. Kč
Dotace: 320 tis. Kč (61,54 %)
Doba realizace: 1/2006 – 6/2007

Cílem projektu je prostřednictvím společných projektů a společně organizovaných akcí zajistit rozvoj venkovského mikroregionu Krnovsko.Projekt byl předložen do programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje“, č. RR/01/2006. O přidělení dotace rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém 10. zasedání dne 4. 5. 2006.

Informační systém Mikroregionu Krnovsko

Celkové náklady: 983 801,00 Kč
Dotace: 885 421,00 Kč (90,00 %)
Doba realizace: 1. 12. 2005 – 15. 12. 2006
Zúčastněné obce: 19 obcí MRK

Projekt je zaměřen na zlepšení informovanosti turistů a návštěvníků Mikroregionu Krnovsko. Stávající informační systém bude doplněn o informační tabule s turistickými mapami, fotografiemi a informacemi upozorňujícími na největší zajímavosti regionu. Projekt byl předložen do grantového schématu SROP „Jednotný komunikační styl 2005“. O přidělení dotace rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém 10. zasedání dne 4. 5. 2006.

15. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 7. 3. 2006
Místo konání: Město Albrechtice

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

 • realizaci projektu „Internetové stránky MRK – cizojazyčné mutace“.
 • provedení auditu za rok 2006 prostřednictvím KÚ Moravskoslezského kraje.

Správní rada mj. projednala:

 • vyhodnocení „Zimních her Mikroregionu Krnovsko“
 • zprávu o projektech podaných do programů Moravskoslezského kraje
 • zprávu o činnosti místní akční skupiny „Rozvoj Krnovska, o.p.s.“

Zimní hry Mikroregionu Krnovsko

Výsledkové listiny


Fotogalerie Zimních her Mikroregionu Krnovsko 2006

14. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 4. 1. 2006
Místo konání: Město Albrechtice

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

 • předložení 2 projektů za Mikroregion Krnovsko do Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje.

Správní rada mj. projednala:

 • předložení společného projektu obcí Jindřichov, Janov a Petrovice se zaměřením na podporu kulturního a společenského života zúčastněných obcí do Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje.

Plán činnosti Mikroregionu Krnovsko na rok 2006

1. Příprava projektů a žádostí o dotace na rok 2006 z Programů a grantů Moravskoslezského kraje. Pravděpodobně půjde o projekty zaměřené na:

– Rekonstrukce místních komunikací, doprovodnou architekturu pro pěší a cykloturistiku
– Rekonstrukce veřejného osvětlení
– Rekonstrukce a opravy budov v jednotlivých obcích
– Rekonstrukce a obnovu kulturních památek, sportovních zařízení
– Propagace regionu, případně jiné projekty.

2. Příprava společného projektu předkládaného v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl – informační tabule v jednotlivých obcích MRK.

3. Příprava společného projektu předkládaného v rámci Iniciativy INTERREG IIIA – Fond mikroprojektů – jazyková mutace (polština, příp. angličtina) internetových stránek mikroregionu Krnovsko.

4. Příprava společného projektu – bezdrátový internet do obcí MRK.

5. Příprava nových projektů MRK zejména na rok 2007 s využitím běžně dostupných tuzemských dotačních titulů.

6. Účast a prezentace MRK na celostátním veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR 2006 v Brně.

7. Zajištění propagace MRK prostřednictvím médií (tisk, internet, regionální vysílání televize, specializované instituce – Czechtourism apod.).

8. Udržování, navazování kontaktů a spolupráce s institucemi a organizacemi kraje, subjekty soukromého sektoru a dalšími organizacemi zejména z oblasti ekonomického rozvoje (Enterprise plc., Destinační management Moravskoslezský apod.).

9. Spolupráce s obecně prospěšnou společností Rozvoj Krnovska při realizaci programů LEADER ČR a LEADER +.

10. Provoz internetových stránek Mikroregionu Krnovsko.

11. Provoz centra mikroregionu Krnovsko na zámku v Linhartovech.

12. Informování a pomoc při přípravě významných regionálních projektů do strukturálních programů EU.

13. Zajištění poradenství ve věci řešení společných problémů legislativních a jiných.

14. Zajištění individuálního poradenství členským obcím.

15. Zajištění řádného chodu MRK, formálních náležitostí a zvýšení propagace regionu.

Zpracovala: Bc. Judita Žáčková

10. Valná hromada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 16. 12. 2005
Místo konání: Bohušov

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY:

Valná hromada mj. schválila:

 • členské příspěvky na rok 2006 pro členské obce Mikroregionu Krnovsko ve výši 12,- Kč na každého trvale hlášeného obyvatele k 1. 1. 2005 a jejich zaplacení na základě fakturace s termínem splatnosti 10 dnů od data vystavení faktury
 • rozpočet mikroregionu Krnovsko na rok 2006
 • volbu orgánů svazku na další období ve složení:
  předseda: Petr Šolc
  místopředsedové: Vítězslav Odložilík
  Salome Sýkorová
  správní rada: Petr Šolc
  Vítězslav Odložilík
  Salome Sýkorová
  Vlastimil Adámek
  Josef Hercig
  Marta Otisková
  Pavel Šprinz
  František Tománek
  Dagmar Válková
  revizní komise: Vlastimil Machů
  Ludmila Fojtíková
  Jindřich Galda
 • plán činnosti Mikroregionu Krnovsko na rok 2006.

Valná hromada mj. projednala:

 • výroční zprávu o činnosti svazku obcí Mikroregionu Krnovsko za rok 2005
 • informaci ke společnému projektu „Zimní olympiáda Mikroregionu Krnovsko“
 • předložení společného projektu Mikroregionu Krnovsko do 3. kola výzvy grantového schématu „Jednotný komunikační styl“
 • informaci k veletrhu REGIONTOUR 2006
 • uskutečněné aktivity za předcházející období (prezentace v časopisech „Travel in the Czech republic“, „103 premiér v ČR“, účast na jednáních k Marketingové strategii cestovního ruchu Severní Moravy a Slezska).