17. Valná hromada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 11. 5. 2007
Místo konání: Holčovice

Valná hromada mj. schválila:

 • nové složení orgánů svazku obcí Mikroregionu Krnovsko
 • přijetí dotace na projekt „Obnova veřejného osvětlení obcí Mikroregionu Krnovsko – II. etapa“
 • přijetí dotace na projekt „Vzdělávání a poradenství pro rozvoj aktivit Mikroregionu Krnovsko“

Valná hromada mj. projednala:

 • účetní záležitosti svazku obcí Mikroregionu Krnovsko
 • výstupy projektu „Intenzifikace systému separovaného sběru odpadu v MRK“
 • možnosti podpory vzdělávacích a sportovních aktivit zejména dětí a mládeže na území Mikroregionu Krnovsko

Vzdělávání a poradenství pro rozvoj aktivit Mikroregionu Krnovsko

Celkové náklady: 265 tis. Kč
Dotace: 170 tis. Kč
Doba realizace: 7/2007 – 12/2007

Cílem projektu je zajistit obcím mikroregionu poradenství v oblasti volnočasových aktivit, rozvoje podnikání, cestovního ruchu, životního prostředí atd., tak aby na tomto území mohlo být realizováno co nejvíce aktivit a akcí.

Projekt byl předložen do programu „Podpora obnovy a rozvoje Moravskoslezského kraje 2007“, č. RR/01/2007. O přidělení dotace rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 26. 4. 2007.

Obnova veřejného osvětlení obcí Mikroregionu Krnovsko – II. etapa

Celkové náklady: 1 000 tis. Kč
Dotace: 500 tis. Kč
Doba realizace: 3/2007 – 12/2007
Zúčastněné obce: Bohušov, Brantice, Dívčí Hrad, Holčovice, Jindřichov, Lichnov, Osoblaha, Slezské Rudoltice, Úvalno, Zátor

Cílem projektu je pokračovat druhou etapou v obnově veřejného osvětlení v obcích Mikroregionu Krnovsko.

Projekt byl předložen do programu „Podpora obnovy a rozvoje Moravskoslezského kraje 2007“, č. RR/01/2007. O přidělení dotace rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 26. 4. 2007.

Intenzifikace systému separovaného sběru vytříděných složek komunálního odpadu v MRK

Celkové náklady: 594 tis. Kč
Dotace: 594 tis. Kč
Doba realizace: 4/2007 – 12/2007
Zúčastněné obce: Brantice, Čaková, Heřmanovice, Janov, Jindřichov, Krasov, Lichnov, Liptaň, Město Albrechtice, Petrovice, Úvalno, Vysoká, Zátor

Cílem projektu je dovybavit nádobami na tříděný sběr obce Mikroregionu Krnovsko a zajistit tak dostatečnou kapacitu sběrné sítě. Projekt je realizován ve spolupráci s firmou EKO-KOM, a.s.1

23. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 16. 3. 2007
Místo konání: Krnov

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

 • podání žádosti na pronájem nebytových prostor v Krnově
 • zhotovení propagačních materiálů – map Mikroregionu Krnovsko – v česko-anglické a česko-německé verzi.

Správní rada mj. projednala:

 • provedení auditu Mikroregionu Krnovsko za rok 2007 prostřednictvím KÚ MSK
 • vyhlášené dotační programy Ministerstva pro místní rozvoj
 • systém tříděného sběru odpadu v rámci Mikroregionu Krnovsko.

22. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 30. 1. 2007
Místo konání: Krnov

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

 • předložení společných projektů do Programu obnovy a rozvoje venkova MSK 2007:
  • Vzdělávání a poradenství pro rozvoj aktivit Mikroregionu Krnovsko
  • Obnova veřejného osvětlení obcí Mikroregionu Krnovsko – II. etapa

Správní rada mj. projednala:

 • závěrečná a průběžná vyúčtování projektů za rok 2006.

Plán činnosti Mikroregionu Krnovsko na rok 2007

1. Příprava projektů a žádostí o dotace na rok 2007 z národních programů a programů Moravskoslezského kraje. Prioritně půjde o projekty zaměřené na:

– přípravu projektových dokumentací a studií k realizaci projektů v období 2007 – 13
– rekonstrukce veřejného osvětlení v obcích MRK
– vybudování a modernizace autobusových čekáren
– obnova drobných sakrálních a památkových objektů, kulturních památek
– rekonstrukce, obnova a modernizace zejména víceúčelových sportovních zařízení
– propagace regionu, případně jiné projekty.

2. Příprava společných projektů předkládaných v rámci ROP NUTS II Moravskoslezsko:

– estetické zlepšení veřejných prostranství, zeleně a dalších prvků venkovského dědictví s důrazem na doplnění mobiliáře a obnovu a rekonstrukci dětských hřišť v obcích MRK
– podpora budování doprovodné dopravní infrastruktury v mikroregionu – dopravní značení.

3. Zahájení realizace projektu „Komplexní řešení pro nakládání s odpady pro MRK“.

4. Zajištění aktivní participace zástupců MRK při prosazování záměru na zpracování projektových dokumentací pro velké strategické projekty Mikroregionu Krnovsko v rámci programu Moravskoslezského kraje „Partnerstvím k prosperitě“.

5. Aktualizace Strategického plánu rozvoje Mikroregionu Krnovsko pro období 2007 – 13, zejména části „akční plány“.

6. Podpora spolupráce soukromého a veřejného sektoru v Mikroregionu Krnovsko – společná setkání.

7. Spolupráce s obecně prospěšnou společností Rozvoj Krnovska, o. p. s., při realizaci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 13 – osa IV. – LEADER.

8. Účast a prezentace MRK na celostátním veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR 2007 v Brně.

9. Zajištění propagace MRK prostřednictvím médií (tisk, internet, regionální vysílání televize, specializované instituce – Czechtourism apod.).

10. Zajištění řádného chodu MRK (po stránce administrativní, ekonomické a organizační) vč. provozování internetových stránek Mikroregionu Krnovsko.

11. Zajištění informovanosti obcí MRK o programech a dotačních titulech a možnostech získávání finančních prostředků z domácích zdrojů i zdrojů EU.

12. Zajištění poradenství ve věci řešení společných problémů legislativních a jiných.

13. Udržování, navazování kontaktů a spolupráce s institucemi a organizacemi kraje, subjekty soukromého sektoru a dalšími organizacemi zejména z oblasti ekonomického rozvoje (Moravskoslezský kraj, Sdružení pro obnovu komunikace I 11/I 57, Euroregion Praděd, Destinační management Moravskoslezský apod.).

Zpracovala: Ing. Bc. Judita Žáčková

16. Valná hromada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 15. 12. 2006
Místo konání: Liptaň

Valná hromada mj. schválila:

 • rozpočet Mikroregionu Krnovsko na rok 2007
 • rozpočtový výhled Mikroregionu Krnovsko na rok 2008 a 2009
 • plán činnosti Mikroregionu Krnovsko na rok 2007

Valná hromada mj. projednala:

 • postup realizace projektu „Partnerstvím k prosperitě“
 • výroční zprávu o činnosti svazku obcí Mikroregionu Krnovsko za rok 2006
 • zprávu o výsledcích dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2006

15. Valná hromada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 5. 10. 2006
Místo konání: Dolní Moravice

Valná hromada mj. schválila:

 • členské příspěvky obcí Mikroregionu Krnovsko na rok 2007
 • zprávu revizní komise o kontrole hospodaření a přezkoumání roční účetní závěrky Mikroregionu Krnovsko za rok 2005

Valná hromada mj. projednala:

 • projekt firmy EKOKOM na rok 2007
 • program podpory obnovy a rozvoje venkova na rok 2007

20. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 5. 9. 2006
Místo konání: Linhartovský zámek

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

 • uzavření smluv na realizaci projektu „Informační systém Mikroregionu Krnovsko“.
 • zpracování společného projektu s názvem „Obnova drobných, památkových a sakrálních objektů Mikroregionu Krnovsko“.

Správní rada mj. projednala:

 • iniciativu senátorů ČR týkající se změny v rozpočtovém určení daní pro rok 2007 ve prospěch malých obcí.
 • Projekt „Zimní hry Mikroregionu Krnovsko 2007“.